Kaimo bendruomenių veiklai – nacionalinė parama

2015-03-23 10:14

strategija2Nacionalin? parama kaimo bendruomeni? veiklai teikiama pagal Nacionalin?s paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomeni? veiklai taisykles, illness kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d. žem?s ?kio ministro ?sakymu Nr. 3D-171 ,,D?l Nacionalin?s paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomeni? veiklai taisykli? patvirtinimo“.

2015 m. kaimo bendruomeni? projektams remti numatyta skirti apie 806 t?kst. Eur. Bus remiami projektai, susij? su šiomis sritimis:

• verslo aplinkos k?rimas, skatinant kaimo gyventoj? verslum? (iki 6 t?kst. Eur);

• kaimo gyventoj? bendruomeniškumo skatinimas (iki 3 t?kst. Eur);

• kaimo vietov?s vieš?j? erdvi? sutvarkymas ir prieži?ra (iki 6 t?kst. Eur).

Viena iš naujovi? – projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis, nekonkuruos tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sri?iai numatyti atskiri paramos ,,krepšeliai“.

Iš valstyb?s biudžeto l?š? kompensuojama iki 90 proc. tinkam? finansuoti projekto išlaid?, taigi pareišk?jai prie projekto ?gyvendinimo tur?s prisid?ti pinigin?mis l?šomis.

Kaimo bendruomen? gali teikti projekt? tik pagal vien? iš pirmiau ?vardyt? veiklos sri?i?. Pretenduoti ? param? gali tos kaimo bendruomen?s, kuriose yra bent 30 nari? ir kurios per paskutinius dvejus metus (2013 m. ir 2014 m.) negavo paramos pagal Paramos kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žem?s ?kio ministro 2006 m. balandžio 20 d. ?sakymu Nr. 3D-160. Kaimo bendruomeni? asociacij? projektai šiais metais nebus finansuojami.

Paramos paraiškas priims Programos ,,Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centras (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.) darbo dienomis: pirmadien?–ketvirtadien? 8.00–17.00 val., penktadien? 8.00–15.45 val., piet? pertrauka 12.00–12.45 val. Jos tur?s b?ti pateiktos asmeniškai pareišk?jo vadovo arba per jo ?galiot? asmen?, atsi?stos per kurjer? arba paštu registruota pašto siunta.

Paramos paraiškos renkamos nuo kovo 17 d. iki balandžio 17 d.

Papildom? informacij? teikia Žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialist? Jolanta Vai?i?nien?, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt, ir Programos ,,Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro Programos ,,Leader“ ir informacijos koordinavimo skyriaus specialist? Monika Raudonien?, tel. (8 52) 506 093, el. p. Monika.Raudoniene@zmmc.lt.

Paramos teikimo 2015 metais taisykl?s ir priedai

Žem?s ?kio ministerijos informacija

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .