Kaimo bendruomenių atstovai lankėsi Švedijos VVG

2013-11-20 21:55

???????????????????????????????Ši? met? spalio m?nes? aktyviausi Zaras? rajono bendruomeni? vietos projekt? pareišk?jai buvo pakviesti ? Švedijoje vykus? tarptautin? seminar? bei dalykin? gerosios patirties pavyzdži? kelion?, more about kuri? organizavo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?, buy ?gyvendindama projekt? „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jim? ugdymas“ (sutarties Nr. 4PV-KU-10-1-002613) pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007- 2013 m. programos priemon?s „Parama VVG veiklai, ?g?džiams ?gyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis “Parama vietos pl?tros strategij? ?gyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“  ir „Parama potenciali? vietos projekt? vykdytoj?, esan?i? VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“.

 

Šios kelion?s tikslas – paskatinti aktyviausius kaimo bendruomeni? atstovus (potencialius projekt? pareišk?jus, projekt? vadovus, visuomeniniais ar savanoriškais pagrindais dirban?ius projekt? vykdytojus) ?gyvendinti alternatyvias veiklas kaime, suteikti galimyb? pasisemti patirties vietos projekt? ?gyvendinime, palyginti projektines id?jas, pasikeisti patirtimi, susipažinti su vietos pl?tros strategij? ?gyvendinimo metodais kuriant naujas darbo vietas, diegiant naujoves ir pažangias technologijas, ?gyvendinant aplinkosaugines priemones kaimo vietov?se.

Kelion?s metu buvo aplankytos trys Švedijos vietos veiklos grup?s, t.y.  Södertälje Landsbygd VVG, Leader Kustlinjen VVG ir Leader Inlandet Ideell förening VVG,  kuri? vadovai pristat? j? dabartin? veikl?, ?gyvendinamus projektus, strategijos prioritetus ir veiklos sritis bei vykdomus projektus.

Tarptautinio seminaro metu, susitikus su Nykopingo regiono vietos veiklos grup?s Leader Kustlinjen” VVG atstovais, buvo pristatyti abiej? šali? VVG nuveikti darbai, ?gyvendinti projektai, ateities planai, aprodytos vietov?s, kur s?kmingai buvo panaudotos Leader programos l?šos – prieplaukos, esan?ios suaugusi?j? mokyklos teritorijoje, ?rengimas, pastat? rekonstrukcijos, sen?j? garveži? bei traukini? renovacija, ekologinis žem?s ?kis, profesinis orientavimas, turizmo pl?tra ir kt.

Švedijos VVG regionuose daugiausia d?mesio ?gyvendinant strategij? yra skiriama suaugusi?j? bei profesiniam švietimui, kult?rai, aplinkosaugai, turizmui, vietini? produkt? gamybai ir realizavimui. Daug d?mesio skiriama kaimo turizmo projektams. Siekiama, kad turistai atvyk? ? Švedijos kaim? užsib?t? ilgiau nei vien? dien?. Atnaujinami takeliai, maršrutai, steigiamos apgyvendinimo vietos, atnaujinami architekt?riniai paminklai, sudarin?jami orientaciniai maršrutai, žem?lapiai. Taip pat remiami projektai, kurie moko parduoti turizmo paslaugas. Profesinio bei suaugusi?j? švietimo ?staigose yra specialios turizmo administravimo programos, skirtos rengti turizmo specialistus.

Zaras? rajono bendruomeni? atstovai parsivež? daug ?sp?dži? ir praktin?s patirties pavyzdži? iš užsienio kelion?s. Kuriami nauji ateities planai, rastos id?jos, kurias galima pritaikyti ir m?s? rajone, o ypa? šiuo metu, kada rengiamasi prad?ti rengti 2014 – 2020 met? vietos veiklos grup?s strategij?. Svarstytos ir galimo tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir bendri tarptautiniai projektai.

Zaras? savivaldyb?s VVG informacija

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .