Kaimo bendruomenės iš valstybės biudžeto prašo 1,7 mln. eurų paramos

2015-04-24 07:36

BDSC_8051_k_webaig?si kaimo bendruomeni? paraišk? pri?mimas valstyb?s paramai gauti. Kaimo bendruomen?s ? Programos „Leader” ir žemdirbi? mokymo metodikos centr?  (Centras) pristat? 376 paraiškas. Iš viso iš valstyb?s biudžeto bendruomen?s prašo 1, more about 7 mln. Eur sumos projektams finansuoti.

Daugiausiai paraišk? Centras užregistravo pagal Kaimo vietov?s vieš?j? erdvi? sutvarkymo ir prieži?ros srit?. Toki? paraišk? pateikta 212 ir prašoma 1, find 18 mln. Eur.

Mažiau populiari sritis – Kaimo gyventoj? bendruomeniškumui skatinti, online pagal kuri? surinkta 127 paraiškos už 0,33 mln. Eur.

Tik 37 paraiškos gautos pagal Verslo aplinkos k?rimo, skatinant kaimo gyventoj? verslum? srit?. Prašoma suma – 0,18 mln. Eur.

Šiais metais projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis, nekonkuruoja tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sri?iai numatyti atskiri paramos „krepšeliai”. Pareišk?jai gali pretenduoti ? didžiausi? iki 6 t?kst. Eur arba iki 3 t?kst. Eur param?, kuri priklauso nuo bendruomen?s pasirinktos veiklos srities. Projektas teikiamas tik pagal vien? iš veiklos sri?i?.

Iš valstyb?s biudžeto l?š? kompensuojama iki 90 proc. tinkam? finansuoti projekto išlaid?, taigi pareišk?jai prie projekto ?gyvendinimo turi prisid?ti savo l?šomis.

Pretenduoti ? param? gali kaimo bendruomen?s, turin?ios bent 30 nari? ir per paskutiniuosius dvejus metus (2013 m. ir 2014 m.) negavusios paramos pagal Paramos kaimo bendruomeni? ir j? asociacij? veiklai teikimo taisykles.

Planuojama, kad Programos „Leader” ir žemdirbi? mokymo metodikos centras paraiškas ?vertins per m?nes? ir pateiks Žem?s ?kio ministerijai.

Vertinimo proces? sudaro du etapai: paraiškos administracin?s atitikties ir pareišk?jo bei jo projekto tinkamumo vertinimas. Projekt? atrankos komitetas (PAK), apsvarst?s Centro pateiktas paramos paraišk? vertinimo ataskaitas, priima rekomendacinio pob?džio sprendim? d?l projekt? finansavimo ir si?lo skirti param? tik geriausiai ?vertintiems projektams, kuriems einamaisiais metais pakanka valstyb?s biudžeto l?š?. Galutin? sprendim? d?l paramos skyrimo ar neskyrimo, remdamasi PAK rekomendacija, priima ministerija.

Šiemet kaimo bendruomeni? projektams remti numatyta apie 806 t?kst. Eur.

Zarasiškiai pateik? 6 paraiškas: vien? pagal srit? Kaimo gyventoj? bendruomeniškumui skatinti, vien? pagal srit? Kaimo vietov?s vieš?j? erdvi? sutvarkymo ir prieži?ros ir keturias pagal Verslo aplinkos k?rimo, skatinant kaimo gyventoj? verslum? srit?.

Gyventoj? verslumo skatinimui paraiškas paramai gauti pateik? Vš? Neformalaus ugdymo namai projektui „Antaliept?s jaunimo verslumo potencialo didinimas stiprinant techninius ir socialinius geb?jimus“ ?gyvendinti, Vajasiškio bendruomen?  projektui „Teminio ,,Senoli? kaimo” verslumo aplinkos gerinimas“, Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomen? projektui „Maisto produkt? gamyba – aktyvi Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomen?“ ir Baibi? kaimo bendruomen? projektui „Verslo aplinkos k?rimas Baibi? kaimo bendruomen?je“ ?gyvendinti.

 

Suvieko kult?ros bendruomen? prašo paramos projektui „Suvieko kaimo gyventoj? bendruomeniškumo skatinimas per socialin? – kult?rin? veikl?“ ?gyvendinti, o Brogiški? bendruomen? – „Viešoji erdv? – regiono gyventoj? poreikiams“ projektui ?gyvendinti.

 

Parengta pagal Programos „Leader” ir žemdirbi? mokymo metodikos centro

pateikt? informacij?  www.zmmc.lt 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .