Kaimą gaivins ir tarptautinio bendradarbiavimo vėjai

2010-08-24 09:22

Vietos veiklos grup?ms atsiveria pla?ios galimyb?s bendradarbiaujant su kolegomis iš kit? šali? ?gyvendinti bendrus tarptautinius projektus. Tokie projektai remiami pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007–2013 met? programos (KPP) IV krypties „LEADER metodo ?gyvendinimas“ priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Koordinatoriui – ir l?šos, try ir atsakomyb?

Žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialist? Ilona Sadovskait? paaiškino, kad tarptautinio bendradarbiavimo projektai gali b?ti sudaromi tarp mažiausiai dviej? partneri? – vietos veiklos grupi? (VVG), veikian?i? Lietuvos Respublikos ir Europos S?jungos (ES) ar tre?i?j? šali? teritorijoje.

VVG, suradusi projekto partnerius, su kuriais planuoja ?gyvendinti projekt?, suderinusi projekto tikslus ir uždavinius, ?gyvendinimo eig?, gali kreiptis paramos ?gyvendinti projekt?. Pareišk?jas, pateik?s projekto paraišk?, tampa projekto koordinatoriumi. Projekt? turi teikti pareišk?jas kartu su partneriu. Partneri? skai?ius neribojamas.

Jei paraišk? teikti ir tarptautinio bendradarbiavimo projekto koordinatoriumi tapti ketina Lietuvoje veikianti VVG, ji privalo tur?ti Žem?s ?kio ministerijos patvirtint? vietos pl?tros strategij?.

Tarptautinio projekto koordinatore gali b?ti ir ES veikianti vietos veiklos grup?, atitinkanti jai keliamus reikalavimus ir atsakinga už projekto ?gyvendinim?. 

VVG tarptautinio bendradarbiavimo projekto partneriu gali b?ti Lietuvos, ES arba tre?iosios šalies teritorijoje veikianti VVG, atitinkanti jai keliamus reikalavimus. Jei tarptautinio bendradarbiavimo projekto partner? yra Lietuvoje veikianti VVG, ji turi b?ti gavusi param? vietos pl?tros strategijai ?gyvendinti.

Už projekto rengim?, ?gyvendinim?, rezultatus ir prieži?r? po projekto ?gyvendinimo yra tiesiogiai atsakingas projekto koordinatorius. Jis taip pat gauna paramos l?šas.

Lietuvoje veikianti VVG vienu metu gali ?gyvendinti kelis teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus arba dalyvauti projektuose kaip partneris.

Projekt? r?šys ir reikalavimai

I.Sadovskait? pažym?jo, kad remiami tik viešojo pob?džio (ne pelno) projektai. Projektas turi b?ti ?gyvendinamas bendradarbiaujan?i?j? VVG teritorijose, vienos iš bendradarbiaujan?i? VVG teritorijoje, teikti naud? visoms bendradarbiaujan?ios teritorijoms.

„Projektu turi b?ti skatinama bendradarbiaujan?i?j? VVG bendra veikla, paprasti apsikeitimai patirtimi neremiami“, – patikslino vyr. specialist?.

Projektai ?gyvendinami dviem etapais: projekto inicijavimo (ikiprojektin? veikla) ir projekto ?gyvendinimo.

Bendradarbiavimo projektai gali b?ti dviej? r?ši?: bendros veiklos ?gyvendinimo ir bendros organizacin?s strukt?ros ?k?rimo.

I. Sadovskait? pažym?jo, kad bendros veiklos projektai gali apimti ?vairias veiklos sritis, atitinkan?ias KPP III krypties „Gyvenimo kokyb? kaimo vietov?se ir kaimo ekonomikos ?vairinimas“ projekto koordinatoriaus ir partneri? VVG strategij? tikslus.

„Tinkamais finansuoti bendrais veiksmais gali b?ti siekiama stiprinti geb?jimus, perduoti ger?j? kaimo pl?tros patirt?, taikant bendrus darbo metodus ir b?dus, planuojant bendr? veikl? ar koordinuojant bendrus veiksmus kaimo pl?tros srityje“, – paaiškino I.Sadovskait?.

Bendradarbiavimo projektai gali apimti ir bendros organizacin?s strukt?ros ?k?rim?, ta?iau tik tuo atveju, kai be jos ne?manomas projekto ?gyvendinimas. Nauja bendra strukt?ra gal?t? b?ti bet kokia organizacija, turinti Lietuvos Respublikos pripažint? juridin? status?.

Vyr. specialist? pabr?ž?, kad kuriant toki? strukt?r? taikoma išankstin? s?lyga – partneriai turi b?ti juridin? status? turin?ios strukt?ros.

Paraiškos jau renkamos

Bendradarbiavimo projektams ?gyvendinti pagal KPP priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ vienai VVG per vis? 2007–2013 met? laikotarp? gali b?ti skirta ne daugiau kaip 282 t?kst. 317 Lt paramos l?š?. Didžiausia paramos suma vienam projektui neribojama.

Paramos l?š? projekto partneris tiesiogiai negauna. Param? gauna projekto koordinatorius, kuris administruoja l?šas. Tinkam? finansuoti projekto išlaid? dal?, kuri? nepadengia parama, projekto koordinatorius ar partneris turi finansuoti piniginiu ?našu.

KPP priemonei „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ ?gyvendinti numatyta skirti 14,4 mln. Lt.

Paraiškas pagal priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektams remti galima teikti nuo š.m. birželio 1 dienos iki gruodžio 31-osios. Iki met? pabaigos galima teikti ir balandžio 1 d. prad?tas rinkti paraiškas teritorinio bendradarbiavimo projektams.

Daugiau informacijos apie KPP priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ galima rasti Žem?s ?kio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt

Žem?s ?kio ministerijos informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .