Išlydėjo Kalėdų senelį

2014-01-07 20:58

k2014-01-04 Kaledu senis 23Štadviliuose jau tapo tradicija Kal?d? senel? išlyd?ti pirm?j? nauj?j? met? šeštadien?. Pra?jus didži?j? met? šurmuliui ? Štadvili? bendruomen?s nam? sal? kasmet susirenka ne tik Štadvili? kaimo vaikai. ? graž? rengin? atvyksta vaikai iš Sniegiški?, see Šauli?, dosage Ditk?n?, Juodalauki?, Gr?žt?, Gudeli? ir kit? aplinkini? kaim?. Šiandien ?ia yra apie 50 ikimokyklinio amžiaus vaik?, o kur dar vyresnieji.

Sausio 4-?j? Štadvili? bendruomen?s sal?je vos tilpo susirinkusieji, nes mažuosius ? Naujametin? rengin? atlyd?jo ne tik t?veliai, bet savo atžalomis pasidžiaugti kartu at?jo ir seneliai. Susirinkusiuosius su Naujaisiais metais bei art?jan?iomis sta?iatiki? šv. Kal?domis pasveikino Štadvili? bendruomen?s pirmininkas Arvydas Veikšra. Pirmininkas pasidžiaug? ne tik gražia bendruomen?s tradicija palyd?ti Kal?d? senel?, bet ir dovan? gausa, kurias skyr? Zaras? rajono savivaldyb?s administracija ir Zaras? krašto žmoni? su negalia s?junga. Muzikiniu k?riniu susirinkusiuosius pasveikino Gabija D?d?nait?.

Belaukdami Kal?d? senelio vaikai sp?jo ir žaidimus pažaisti, ir ratelius pašokti, o atvyk?s Kal?d? senelis pasidžiaug? susirinkusi?j? gausa ir, pirmiausia, smulkiomis dovan?l?mis pamalonino kiekvien? ? švent? atvykus? suaugus?j?.

Vaikai noriai deklamavo eil?raš?ius, dainavo daineles, o Kal?d? senelis  dalino atsineštas  dovanas, kuri? tikrai visiems užteko. Saldainius ikimokyklinukams skyr? Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, o Zaras? krašto žmoni? su negalia s?junga perdav? labdara Suomijos vaik? surinktas dovanas: s?siuvinius, šiltas kojines, pirštines, kepures, šalikus, žaislus, rašymo priemones.

Išeinan?iam Kal?d? seneliui ir visiems susirinkusiems senoliams Šlyninkos mal?no bendruomen?s pirminink? Regina Veselien? ?teik? šviežios duonos ir palink?jo skalsi? ir sveik? met?.

Džiugu, jog bendruomen?je puosel?jamos tradicijos, dalijamasi gerumu ir šypsenomis!

 

Štadvili? bendruomen?s informacija

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .