IŠGIRSKIME, PAGERBKIME IR NUSILENKIME MUZIKAI …

2010-10-09 18:50

Rugs?jo 30 – t?j? dien? , order Tarptautin?s muzikos dienos išvakar?se, Duset? meno mokykloje ?vyko šiai dienai skirtas jaun?j? atlik?j? koncertas. Mokyklos sal? buvo pilnut?l? ži?rov?. Šio koncerto paklausyti susirinko ne tik Meno mokyklos moksleiviai, bet ir Vaik? lopšelio –  darželio „Sartukas“ aukl?tiniai, kuriuos susikibusius už ranku?i? atved? lopšelio – darželio „Sartukas“ muzikinio ?gdymo pedagog? Sigita Gudonien?.

Koncert? prad?jo akordeonistai, broliai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai. Nuskamb?jus profesionaliai atliekamam k?riniui, renginio vedantieji –  Kamil? Lisinskait? ir Eitvydas Vanagas  ? susirinkusius prabilo tokiais prasmingais ir poetiškais žodžiais: „Šiandien  esame muzikos sve?iai. At?jome ? gars? ir melodij? puot?. Norime j? išgirsti, pagerbti, nusilenkti ir kaip motinai pabu?iuoti rank?. Tegul skambantys muzikos garsai jums primins, kad ?ia, šioje žem?je šalia tiekos mažmoži? yra kažkas labai didingo ir stebuklingo. Juk muzika turi surinkusi gražiausias spalvas ir švelniausius garsus. Ji turi plakan?i? žmogaus šird?.Niekas negali už mus g?r?tis muzika, tai b?tina daryti mums patiems. K? ji duoda žmogui? Kiekvienas iš m?s? pats atsako ? š? klausim?. Tad klausykime muzikos ir ?siklausykime …“ Šie žodžiai, kuriuos surado  ir ?raš? ? šio gražaus renginio scenarij?, skirt? Muzikos dienai  mokytojas metodininkas , koncerto režisierius Juozas Švedas labai pritiko muzikos dienos id?jai ir turiniui.  Maloniai nuteik? ir viso koncerto metu, po kiekvieno atlik?jo pasirodymo skamb?j? jautr?s ir muzikal?s poezijos posmai, kurie koncertui suteik? iškilios švent?s atspalvius, kviet? klausytis ir išgirsi muzikoje plakan?i? šird? …

Susirašiau visus atlik?jus ir j? atliktus k?rinius – tegul tai liks muzik? pamilusiems vaikams kaip prisiminimas, kaip pirmieji žingsniai  renkantis gyvenimo kelius. Ta?iau netenka abejoti kad visiems jiems muzika taps svarbiu palydovu keliaujant per gyvenim?.

Pirmoji  fortepijono klavišus paliet? Akvil? Seminovait? – ji pagrojo N. Toropovo „Murka šoka“; po jos Indr? Pupeikyt? paskambino K. ?ernio „Etiud?“. Judita Janišauskait? akordeonu pagrojo  V. Dmitrijevo k?rin? „Po Paryžiaus dangum“. V?l prie fortepijono jaunoji atlik?ja Ad?l? Krikš?ionaityt?.  Ji paskambino kompozitor?s J. ?iurlionyt?s „Etiud?“. Scenoje – geltonomis, rudenišk? spalv? skraist?mis pasidabinusios vokalinio ansamblio daininink?s. Jos atliko dain? „Kuprius kaukas“. Rusn? Kaškauskait? fortepijonu atliko kompozitor?s E. Laumenskien?s k?rin? „Skerceto“; Liucija Vaitukaityt?  paskambino  „Argentinie?i? tango“.Jaunoji daininink? Indr? Jatk?nait? gražiai padainavo k?rin?l? „Paukš?iai“. Muzikin?s koncerto dalies pabaigai akordeonistai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai pagrojo kompozitoriaus G. Raskin „Kelelis“ ir

,,Karel?-Suomi?“ polk?.

Šios, muzikin?s dalies pabaig? apvainikavo nuostabios mintys apie muzik?: „Muzikos garsai, kaip žodžiai, kaip spalvos menininko drob?je, gali mums priminti paž?stamus dalykus. ?siklausykime ir išgirsime ošiant? med?, ?iulbant? paukšt?, tekan?i? up?, šnaran?ius rugius, ir siel? užpl?s lengvas li?desys, lengvas gilumas. Juk muzika – skaidriausia versm?.“

Kiekvievas rimtas renginys turi dvi dalis. Rimt?j? ir linksm?j?.Per rimt?j? – klaus?m?s muzikos, o linksmoji renginio dalis iš ties? buvo linksma. Pirmiausia buvo skelbiama „Linksmoji viktorina“. Jos metu buvo skelbiamos užduotys ( tokios, kaip – „Kiek ketvirtin? nata turi aštuntini??“; arba  – „Bažny?iose naudojmas muzikos instrumentas“ … ir t. t. … ).  Visi teisingai atsakiusieji ? klausimus buvo apdovanoti prizais. Neliko nuskriausti ir mokytojai – jiems buvo pateiktas tik vienas klausimas – „Taip pat vadinamas indas ir muzikos instrumentas? Kas?“  Ir ? š? klausim? buvo atsakyta.

Kad visi renginio dalyviai iš koncerto išeit? geros nuotaikos jaunu?i? vokalinis ansamblis pabaigai padainavo dvi nuotaikingas daineles – „Lietutis“ ir „Žvirblis ir tu“.

Koncertui  Meno mokyklos moksleivius ruoš? mokytojai:  Regina Baranauskien?, Dalia Švedait?, Birut? Puslien?, Regina Gadliauskien?, Dalia Deinien? ir Juozas Švedas.

A?i? jums, mielieji mokytojai už mok?jim? pažadinti vaik? širdel?se meil? muzikai, už tos meil?s puosel?jim?, už j?s? džiaugsmu spindin?ias akis ži?rint ? savo koncertuojan?ius aukl?tinius. A?i? už švent?.

Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .