Iš konkurso sugrįžus

2010-04-27 21:31

Jau  aštunt? kart? Naujenes muzikos mokykla sukvie?ia jaunuosius akordeonininkus išm?ginti savo j?gas tarptautiniame konkurse. Šiais metais konkurse Latvijai atstovavo Rygos, order Daugpilio, no rx R?zekn?s bei kit? šalies muzikos mokykl? aukl?tiniai. Atvyko jaunieji atlik?jai ir iš Baltarusijos – Grodno miesto. Naujenes muzikos mokykloje surengtame renginyje, kaip ir kasmet, dalyvavo gausus Lietuvos muzikant? b?rys iš Vilniaus, Ukmerg?s, Pabrad?s ir kit? muzikos ir meno mokykl?.  Tad nenuostabu, kad besidomintys šio muzikinio forumo statistika žmon?s suskai?iavo, jog jaunieji atlik?jai atvyko net iš 29 muzikos mokykl? (17 Latvijos, 11 Lietuvos, 1 Baltarusijos). Šie muzikantai tarpusavyje varž?si 7 amžiaus kategorijose.

Duset? meno mokykl? šiame renginyje atstovavo Judita Janišauskait?, Greta Kibirkštyt? ir Viktorija Šiukš?i?t?. Nors Dusetos  ne itin didelis miestelis, o m?s? meno mokykla tikrai n?ra priskirtina prie skaitling? šalies meninio ugdymo ?staig?, ta?iau jaunieji dusetiškiai tarptautiniuose konkursuose jau yra peln? rimt? konkurent? vard?. Tai netur?t? stebinti, nes jau ne vienus metus mokytojo Juozo Švedo vadovaujami akordeoninkai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose laimi laureat? ar diplomant? vardus. Ne išimtis buvo ir ši?metinis konkursas Naujen?je. Jame pasirodžiusi Judita Janišauskait? jaun?j? atlik?j? kategorijoje laim?jo III vietos diplom?. Pažym?tina, kad tai buvo viso labo pirmas konkursas šiai jaunai atlik?jai. Džiugu, kad III vietos diplom? savo kategorijoje laim?jo ir Greta Kibirkštyt?, o Viktorija Šiukš?i?t? varž?si vyresni?j? klasi? kategorijoje ir buvo apdovanota pad?kos raštu.

Konkursas baig?si, diplomai išdalinti, ta?iau jaun?j? muzikant? jau laukia nauji koncertai ir konkursai. Tod?l linkime Duset? meno mokyklos aukl?tiniams  ir toliau tobulinti savo muzikinius talentus bei džiuginti mus visus savo pasiekimais ?vairiuose konkursuose ir festivaliuose. O pedagogams linkime ištverm?s, kantryb?s ir meil?s ugdant jaunuosius muzikos talentus Duset? krašte.

Duset? meno mokyklos vardu norime pad?koti Zaras? rajono savivaldyb?s administracijai ir Zaras? centrin?s bibliotekos direktorei  už suteikt? transport?, kuriuo jaunieji muzikantai ir pedagogai vyko ? tarptautin? konkurs? Latvijoje.

Mokytoja Dalia Švedait?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .