Ir gražus gi mūsų kraštas……..

2013-10-21 17:46

    DSC_0545 DSC_0604Trak? krašto vietos veiklos grup? su partneriais Zaras? savivaldyb?s ir trijomis Latvijos vietos veiklos grup?mis prad?jo ?gyvendinti tarptautin? projekt? „Vietos produkt? ir paslaug? pl?tra, viagra panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme“ .

?gyvendinant projekt? buvo numatytos šios veiklos: projekte dalyvausian?i? smulki?j? verslinink?, bendruomeni?, amatinink? atranka, organizuojami mokymai apie inovatyvius rinkodaros metodus, tarptautiniai renginiai Lietuvos ir Latvijos teritorijoje, (mug?s, mobilios konferencijos).

Ir toks vizitas dvi dienas ?vyko ir Zaras? rajone .

Projekto veiklose dalyvavo Lietuvos Respublikos Zaras? r. savivaldyb?s VVG, Trak? savivaldyb?s VVG bei Latvijos Respublikos Kraslavos, Daugpilio  ir Preilos VVG atstovai.

Po projekto pristatymo Zaras? savivaldyb?s sal?je buvo suorganizuotos išvykos. Pirm? dien? buvo vykstama ? Dmitriškes, Šlyninkos mal?n?, ? Degu?ius, Salak?.

Antroje dienoje sve?iai lank?si Duset? krašte. Pradžioje visa grup? apži?r?jo skulpt?r? park?, aplank? Sart? ežero pakrant?, kuri yra sutvarkyta Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s d?ka, teikiant projekt? paraiškas. Su parengtais ir b?simais projektais supažindino projekt? iniciatorius ir vadovas Vytautas ?ypas. Taip pat dalyviai apsilank? Duset? kult?ros centre Dail?s galerijoje, kur apžvelg?  tarptautinio  tapybos plenero darbus „ Zarasai ežer? kraštas“. Parod? pristat? Duset? kult?ros centro Dail?s galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Taip pat direktorius supažindino dalyvius su kult?ros centro pastatu. Dalyviai buvo sužav?ti, kad Duset? miestelis turi tok? diding? kult?ros centr?. Dalyviai buvo supažindinti ir su Sart? regioninio parko ekspozicija, kuri? pristat? parko specialistas R. Strižka. Išvykoje Vasakn? dvare buvo pristatyta Vasakn? dvaro ir alaus daryklos veiklos raida ir perspektyvos. Produkcijos degustacija. Sve?ius lyd?jo Vasakn? dvaro rengini? organizator? V. Vanagien?. Apsilankyta ir  Kaimo turizmo sodyboje “Pasart?l?” kur pristatyti daili?j? amat? bendradarbiavimo pavyzdžiai, edukacin? programa. Edukacin? veikl? organizavo Aušra Tala?kien?, Egl? Vaitkevi?ien? ,o Zaras? meno mokyklos edukacin? program?

D?stytoja Petrut? Sekonien?. Šioje sodyboje vyko žuvien?s degustacija .

Duset? miestelyje Eriko ?ypo amat? mokymo centre buvo pristatyta edukacin? programa  „ Medžio drožybos menas“ ir E. ir D. ?yp? šeimos darb? k?riniai. Edukacin?s veiklos metu dalyvius šeimininkas Erikas ?ypas mok? drožybos meno . Visi dalyviai gavo po medžio lentel? ir jose band? išdrožti ?vairiausius savo k?rinius. Užsi?mimas visiems labai patiko. Kiekvienas dalyvis savo darbel? gal?jo pasiimti dovan? sau.

Projekto veiklos buvo užbaigtos Antaliept?s miestelyje, apsilankius daugiafunkciniame bendruomen?s centre ,prista?ius temin? Antaliept?s Liept? kaim?, bendruomen?s projekt? pavyzdžius. Visi dalyviai gal?jo ?sigyti m?s? krašto suvenyr?.

                                                                                                              V. ?ypas

Nuotr. A. Veikšros

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .