ĮNORINGIEMS ŽIŪROVAMS REIKIA DAUG Užgavėnės Šlyninkos vandens malūne

2011-03-16 13:26

 Šlyninkos mal?nas per palyginti trump? laik? sugeb?jo sukurti ypating? erdv?, treat kur noriai renkasi ne tik vietos bendruomen?, diagnosis bet ir mielai supl?sta zarasiškiai. Žinoma, kurie turi kuo atvažiuoti arba gali ateiti p?s?iomis- tai toks ir t?ra tr?kumas. Tuo tarpu pa?ioms švent?ms- tiek naujoms , kaip „Cibulyn?“ (Stasin?s), tiek senosioms tradicin?ms – regis, netr?ksta nieko: ir šeimininkai svetingi, ir gamta nuostabi , o renginiuose visada yra kuo užsiimti tiek vaikui, tiek suaugusiam.

Šurmulinga, linksma, ?vairi senojo mal?no kieme s?kuriavo ir ši?met? Užgav?ni? švent?. Paprotinei daliai, kaip ir pridera ,dirigavo etnograf? Rima Vitait? ir jos vadovaujami Zaras? kult?ros centro folkloro ansambliai „ Seluona „ ir „ Oželis“. Kleg?jo tradiciniai Užgav?ni? personažai: „ liekarstvas“ si?l? Daktarka , vagiliavo ?igon?s, dalgiu mosikavo Giltin? , tuok?si ?igonas su savo išrinkt?j?…Liejosi šmaikšt?s pajuokavimai, b?rimai, skamb?jo nuotaikinga muzika, smagiai sukosi liaudiški šokiai bei rateliai , vir? Kanapinio ir Lašininio kova…Ta?iau Ragana ir Velniu persirengusiems mal?no šeimininkams Reginai Veselienei ir Stasiui Sutkauskiui jau iš anksto buvo aišku – ?noringai ir margai liaudžiai šito neužteks , tod?l, gerai palauž? galvas, pasi?l? ir daugiau pramog?. Vaikus ir paauglius labiausiai patrauk? bobsl?jaus trasa, kuria netrukus ?m? skrieti ne tik vaikai ant sav?j? ‚pašikniuk?“ (kalbinink? leido ir taip vadinti), bet ir suagusieji, net moterišk?s, sijonus pasik?lusios, ir nieko nebuvo linksmiau , kaip artimo kritimas k?lvers?iais. Mažyliai gal?jo pajodin?ti ant ponio, kur? vedžiojo Jono Kuzmos an?k? R?ta, pasisupti s?puokl?se. Gi vyrai ir paaugliai buvo pakviesti kopti bešakiu kamienu ? aukšteliausi? med?, kur ne per seniausiai užsiropšt?s šeiminink? s?nus Martynas pririšo puokšt? balion?, kartu išbandydamas ir pasiekt? šak? tvirtum?. Jei nor?jai užsidirbti priz? ,tur?jai pakartoti Martyno keli? ir nukabinti vien? iš balion?li?. Norin?i?j? buvo nemažai, tik sek?si ne visiems, bet galop visi balionai num?linavo žem?n.

Skan?liausio šiupinio virimas, kvapni ?iobreli? arbata su medumi, blyn? kepimas bent keliose vietose ir nemokamas švent?s dalyvi? vaišinimas Šlyninkos mal?ne –jau ?prastas dalykas. Ne?prastas- blyn? valgymo varžybos. Šeimininkai net pasigail?jo, kad sve?ius per anksti vaišinti prad?j?, mat so?ios šiupinien?s su kiauli? uodegait?mis prisirait?, ir „ smetonišk? „ (razav? ) , ir lietin? blyn? su bent šeši? r?ši? uogien?mis prisitutin? žmoneliai nedr?siai, sau ? išp?stus pilvus pabadydami, žvilg?iojo ? pilnas garuojan?i? blyn? l?kštes- dar nor?t?si, bet ar betilps? Grei?iausiai „ sutilpo“ ? fotografo Algimanto Navicko skrand?, matyt, žmogus, befotografuodamas visokias ?domybes, anks?iau nebuvo spej?s n? užk?sti.

Netr?ko t?dien ir kitoki? ?domybi?: smagiai , kojom virš galvos pasišvaistydami kov?si Senis su vaikinuku (kaip Senio kauk? pak?lus paaišk?jo – Zaras? miesto seni?nas Nikolajus Gusevas su s?numi Kostu); aukcione buvo pardavin?jamos silk?s ir ?esnakai; mal?ne atidarytame „ Kromelyje“ buvo galima nusipirkti mal?no produkcijos, Didžiadvario kaimo bendruomen?s „ Bubilas“ si?lom? vaistažoli?, medaus, rankdarbi?, tap pat medžio drož?jo Valerijaus Apet suvenyr?; art?jan?ios Kovo 8-osios proga mal?no šeimininkas Stasys-Velnias teik? „ g?leles“ moterškiems Užgav?ni? personažams…

Marga, smagu, ?vairu… Niekas nesiskubino namo, tad švantei pasibaigus etnograf? R.Vitait? net subarti tur?jusi – ar neisit gi j?s namo, kiek dar v?psosit prasižioj?… Šventei ?sisi?bavus užklausiau mal?no šeiminink? Regin? Veselien?- kaip jos akimis švent? atrodanti: – Ši?met?s Užgav?n?s, palyginti su pernykšt?mis, , kur kas triukšmingesn?s- visi gi Zarasai suguž?jo. Smagu- regis, visi rado kuo užsiimti, niekas nestov?jo paniur?s, tad ko dar švent?s organizatoriai begali nor?ti. A?i? Zaras? rajono savivaldybei nors ir už nedidel?, bet labai rekaling? param? – gal?jome ir švent?s sve?ius pavaišinti, ir šioki? toki? priz? nupirkti . Labai dekojame V? Utenos regiono keliai Zaras? keli? tarnybai už išvalytas mašin? stov?jimo aikšteles, tap pat Šlyninkos mal?no bendruomen?s nariams- reik?jo daug rank? ir blynams kepti, ir šiupiniui dalyti, ir kitiems darbams darbeliams, kuri? švent? rengiant niekada netr?ksta , nuveikti. Dabar iš anksto visus kvie?iame ? Stasines-„ Cibulyn?s“ švent? – ateikite vivi ,ir v?l smagiai pasib?kime.

Danut? Pulokait?

„Zaras? krašto“ informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .