Informacinius renginius keičia mokymai

2010-11-16 17:22

Informacini? rengini? maraton? rajono seni?nijose baigusi Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup? (VVG) pakviet? kaimo bendruomeni?, tadalafil nevyriausybini? organizacij? (NVO), Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos, kaimynini? vietos veiklos grupi? atstovus ? ?vadin? mokym? konferencij? „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jim? ugdymas. Vietos projekt? gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Sveikinam?j? žod? konferencijos dalyviams tar? Zaras?  rajono savivaldyb?s meras, Zaras? savivaldyb?s VVG tarybos narys Arnoldas Abramavi?ius. Rajono meras, sveikindamas konferencijos dalyvius, pabr?ž? mokymosi svarb? tiek bendruomeni? atstovams, tiek VVG strategij? administruojantiems asmenims. „Norint, kad Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s parengta strategij? b?t? s?kmingai ?gyvendinta ir atnešt? maksimali? naud? kaimo bendruomen?ms, kaimo gyventojams, reikia ?g?dži? ir sugeb?jim? tiek administruojant, tiek ?gyvendinant vietos projektus, tod?l tiek strategija administruojanti komanda, tiek vietos projekt? vykdytojai turi tobulinti savo kompetencij? ir ?g?džius“, – sak? meras.

Kaimo atnaujinimo ir pl?tros (LEADER metodu) bei vietos projekt? ?gyvendinimo aktualijas pristat?  Žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausioji specialist? Ilona Sadovskait?.

Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra, konferencijos dalyviams pristat? ?gyvendinamos strategijos prioritetus, numatom? mokym? kryptis ir temas. „Šio projekto tikslas – telkti kaimo gyventojus ir ugdyti j? geb?jimus veikti kartu, suteikti strategij? administruojantiems ir vietos projekt? reng?jams, projekt? vykdytojams nauj? žini? ir ?g?dži?“- sak? A.Veikšra.  Mokymai planuojami organizuoti pagal dvi kryptis: potencialiems vietos projekt? vykdytojams bei  VVG strategij? administruojantiems asmenims bei Zaras? savivaldyb?s VVG tarybos nariams. Pirmieji mokymai potencialiems vietos projekt? pareišk?jams prasid?s jau ši? met? lapkri?io 15 d. ir vyks iki lapkri?io 27 d.

Planuojama, kad vietos projekt? pareišk?jai tur?s galimyb? dalyvauti dviejuose tarptautiniuose seminaruose. Taip pat planuojama vykti ? kit? Lietuvos vietos veiklos grupi? organizuojamus seminarus, konferencijas.

Šven?ioni? rajono vietos veiklos grup?s „Šven?ioni? partneryst?“ pirminink? Birut? Borovikien? pasidalino patirtimi ?gyvendinat 2006-2008 m. Šven?ioni? vietos veiklos grup?s Bandom?j? integruot? strategij?, supažindino su pasiektais rezultatais, problemomis. Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei palink?jo geros pradžios, dr?si? id?j?, tikr? atradim?, svari? laim?jim?, atvirumo viskam, kas nauja.

„Pakruojo rajono partneryst?s“ vietos veiklos grup? pristat? strategijos ?gyvendinimo vadov? Maryt? Žiubrien?. „Pakruojo rajono partneryst?s“ vietos veiklos grup? jau yra paskelbusi antr? kvietim? teikti vietos projekt? paraiškas. Pakruojo rajone jau ?gyvendinami 4 vietos projektai. Dar ketinama pasirašyti apie 10 vietos projekto ?gyvendinimo sutar?i?. Vadov? akcentavo ir problemas su kuriomis susiduria „Pakruojo rajono partneryst?s“ vietos veiklos grup? ?gyvendindama savo strategij?. Tai – nuolat besikei?ian?ios vietos projekt? ?gyvendinimo taisykl?s, vietos projekt? pareišk?j? geb?jim? stoka pateikti ir  ?gyvendinti vietos projektus.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo rajono bendruomeni? astovai, kurie band? išsiaiškinti jiems r?pimus klausimus, pasidalinti patirtimi tiek su Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? administruojan?iais darbuotojais, Žem?s ?kio ministerijos atstove, tiek su  kaimynini? rajon? VVG  atstovais.

Evaldas Dumbravas


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .