Informacinis renginys „VVG strategijos apžvalga ir įžvalgos“

2015-01-04 15:12

VVG info renginys 6Gruodžio 18 d. Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup? ? informacin? rengin? „VVG strategijos apžvalga ir ?žvalgos“ sukviet? rajono verslo ?moni?, for sale bendruomeni? atstovus diskusijai „Paramos verslui galimyb?s 2014–2020 metais“.

Susitikimo tikslas – aptarti 2014–2020 m. paramos verslui Zaras? krašte, page pasikalb?ti apie probleminius klausimus, tadalafil susijusius su verslui paremti numatyt? skirti priemoni? ?gyvendinimu, išklausyti konstruktyvi? pasi?lym? d?l verslo pl?tros kaime galimybi?.

Vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra akcentavo, kad d?l naujojo laikotarpio Lietuvos kaimo pl?tros 2014–2020 m. programos LEADER metodu ?gyvendinimo perspektyv? bus renkamasi diskutuoti visose rajono seni?nijose, tikslin?se auditorijose su jaunimu, verslininkais ir bendruomeni? aktyvistais. Bus laukiama gr?žtamojo ryšio, atliekama rajono situacijos analiz?. Pirmininkas išsamiai pristat? LEADER metodo ?gyvendinimo aktualijas bei perspektyv? 2014–2020 m. laikotarpiu.

Renginyje dalyvav?s rajono Savivaldyb?s vicemeras Nikolajus Gusevas, d?kodamas visiems susirinkusiems už išsakytas id?jas, pažym?jo, jog šiuo periodu svarbiausia – bendradarbiavimas, bendr? tiksl? išk?limas ir j? ?gyvendinimo siekiamyb?. LEADER – tai iniciatyva, kuri skatina kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietov?s ir bendruomen?s pl?tros procese, o Ti suteikia galimyb? kurti naujas darbo vietas, prad?ti arba pl?toti versl? m?s? krašte.

Išsakytoms mintims antrin?s Vietos veiklos grup?s tarybos pirmininkas Arnoldas Abramavi?ius, visus susirinkusiuosius kviet? diskutuoti apie verslum? Zaras? krašte s?lygojan?ius aplinkos veiksnius, paramos gavimo galimybes projektams ir verslo id?j? generavim?. „Laiko nam? darbams  dar turime iki 2016 m.“,- sak? A.Abramavi?ius.

Diskusijose buvo aptartos bendruomen?s ir verslo bendradarbiavimo sritys, vyko diskusijos. Renginio organizatoriai ir dalyviai pasikeit? kontaktais, nes esama situacija verslumo klausimais rajone s?lygoja naujus susitikimus.

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s

informacija

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .