Įgyvendintos Vietos plėtros strategijos į kaimą pritrauks milijonus

2010-10-26 08:11

Per 20 mln. lit? šiandien jau investuota ? Lietuvos kaim?, visit this ?gyvendinant KPP priemones LEADER metodu. Kad gyvenimo kokyb? kaime pager?t?, capsule alternatyv?s verslai suklest?t?, bendruomen?s kaime b?t? stiprios ir aktyvios, o kaimiškos vietov?s tapt? patrauklesn?s ir gražesn?s Vietos veiklos grupi? strategij? projektai iki 2015 m. ? kaim? ketina pritraukti dar apie 413 mln. Lt. Spalio 15 d. Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie Ž?M (NMA) surengtoje apvalaus stalo diskusijoje su vietos veiklos grupi? lyderiais buvo aptarti problem?, trukdan?i? efektyviai ?sisavinti ši? param?,  sprendimo b?dai.

Vietos projektai dar tik pradedami ?gyvendinti. Kvietimus teikti paraiškas paskelbusios 26 vietos veiklos grup?s. Iš j? 7 – paraiškas renka antr? kart?. Prad?jus realiai naudotis parama iškilo vienokie ar kitokie neaiškumai. Siekiant juos eliminuoti, Žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento atstovai pristat? pakeitimus, susijusius su vietos pl?tros strategij? administravimu bei j? ?gyvendinimu.

Vienas svarbiausi? pakeitim? – supaprastinama  strategijos ir paramos strategijai ?gyvendinti sutarties pakeitim? vykdymo proced?ra. Ta?iau d?l pernelyg dažno strategij? kertini? nuostat? keitimo Administravimo taisykl?se nustatoma, strategij? keitimo ribojimas – 1 kart? per metus.

Supaprastinama Kvietimo teikti vietos projekt? paraiškas dokumentacijos rengimo ir derinimo proced?ra. NMA ?sipareigoja per 40 darbo dien? atnaujinti pavyzdin? Kvietimo teikti vietos projekt? paraiškas dokumentacija. „Stiprinkite savo geb?jimus dokumentacij? tvarkyti savarankiškai“, –  VVG nesnausti ragino Žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento vyriausioji specialist? Ilona Sadovskait?. Atnaujint? pavyzdin? dokumentacij? galima rasti Agent?ros interneto svetain?je, adresu: http://www.nma.lt/index.php?94575956.

Siekiant išvengti dvigubo finansavimo, ministerijos specialistai primygtinai prašo vietos projektus derinti su savivaldyb?s strateginiais dokumentais, planais. Tiek savivaldyb?s administracijos, tiek VVG šio punkto nuostatas traktuoja klaidingai ir reikalauja pareišk?jo pateikti pritarim? projektui. Ministerijos specialist? atkreip? d?mes?, kad šiuo punktu nereikalaujama pateikti savivaldyb?s pritarimo projektui. Tereikia suderinti projekt? su savivaldyb?s strateginiais dokumentais. Iš pareišk?jo reikalaujama pateikti savivaldyb?s pažym? ar rašt?, kurioje turi b?ti nurodoma, kad savivaldyb?, kurios teritorijoje planuojama ?gyvendinti vietos projekt?, nenumato atlikti t? pa?i? investicij? iš ES ir nacionalinio fond?.

Taip pat paraiškos formoje atsisakoma atskiro projekto veiklos aprašo. „Tai perteklinis dokumentas, – teig? I. Sadovskait?. – Veikla aprašoma pa?ioje paraiškoje, tod?l šis dokumentas bus integruotas ? paramos paraišk?“.

Karštas diskusijas suk?l? si?lomi avanso mok?jimo b?dai. VVG tinklo si?lymas padidinti avans? vietos projekt? vykdytojams iki 40 proc. buvo išgirstas, ta?iau Administravimo taisykl?se ?rašyta ir s?lyga, t.y. 40 proc. vis? tinkam? finansuoti, išlaid? dydžio avanso, gal?s prašyti pareišk?jai, kurie su paramos paraiška bus pateik? finans? arba jai prilyginamos institucijos garantij?, atitinkan?i? 110 proc. avanso sumos. Nepateik? tokios garantijos, pareišk?jai gal?s prašyti ir gauti tik 20 proc. vis? tinkam? finansuoti išlaid? dydžio avans?.

„Minkštiesiems“ vietos projektams nustatyta mažiausia 25 t?kst. Lt vert?.  Juos bus galima teikti pagal atskir? supaprastint? paraiškos form?. Projekt? teik?jai nevyriausybin?s organizacijos. Jiems ?gyvendinti nustatytas 18 m?n. terminas, o avansas – 40 proc. be finans? ar jai prilyginamos institucijos garantijos.

Šiuo metu su Nacionaline žem?s tarnyba (NŽT) derinama dokument?, reikaling? investuojant ? valstybin? nekilnojam?j? turt? – žem?, teikimo tvarka. NŽT Žem?s tvarkymo departamento direktorius Algis Bagdonas informavo susirinkusiuosius, kad daugel? sprendim?, toki? kaip perduoti neatlygintinai naudotis valstybin?s žem?s sklypus ir sudaryti panaudos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti nuo šiol priima teritorini? žem?tvarkos skyri? ved?jai. „Toki? padalini? Lietuvoje yra 48 – praktiškai kiekvienoje savivaldyb?je“, – kalb?jo A. Bagdonas.

NŽT valdininkas skub?jo priminti, kad valstybin?je žem?je gali b?ti statomi tik nesud?tingi laikini statiniai. Jeigu valstyb?s žem?je bus sukuriamas turtas, kuris n?ra registruojamas Registr? centre, užteks pateikti tik sklypo plan? ir sutikim? vykdyti projekt?.

Visi šie pakeitimai, susij? su strategij? administravimu ir ?gyvendinimu, planuojami patvirtinti iš karto, kai tik bus suderinti su pakeistomis Statybos ?statymo nuostatomis.

Žem?s ?kio ministerijos informacija

2010-10-20

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .