Įgyvendintas vietos projektas „Sraigininkystės plėtra“

2014-03-23 21:44

42012 m. spal? ?epuliški? kaime, sale Imbrado seni?nijoje, ambulance Zaras? rajone ?k?r?me sraigi? ?k?, page kuriame auginame afrikines Helix Aspersa Maxima sraiges. Ši verslo šaka ypa? tinkama m?s? nederlingose teritorijose. Taip pat šuo verslu susidom?jome d?l pakankamai greitai atsiperkan?i? investicij?, jau turim? s?lyg? ir d?l to, jog tai puikus verslas nedidelei jaunai šeimai. D?l ?d?to darbo ir tinkam? konsultacij?, jau pirmaisiais metais mus lyd?jo s?km?.

Matydami, jog ši verslo šaka turi puiki? perspektyv? ateityje, produkcijos poreikio augimas pastebimas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, 2013 m. liepos m?nes? pareng?me vietos projekto „Sraigininkyst?s pl?tra“ (Nr. LEADER-13-ZARASAI-04-007) paraišk? pagal vietos pl?tros strategijos „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategija“  I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“ priemon?s „Kaim? ir gyvenvie?i? infrastrukt?ros gerinimas ir patogesnio gyvenimo kaime k?rimas“  1.4. veiklos srities „Amat? ir smulkaus verslo vystymas“ j? laim?jome. Bendra ?gyvendinto vietos projekto vert? – 15350,29 Lt (paramos intensyvumas – 65%), iš kuri? paramos vert? buvo 9977,69 Lt, o 5372,60 Lt – pareišk?jo asmenin?s l?šos.

?gyvendinus projekt? iki 54,6 kv.m buvo prapl?sta reprodukcin? patalpa. Jos sienos bei lubos iškaltos plastikin?mis dailylent?mis, ?rengtas apšvietimas bei pagamintas reprodukcinis avilys. Taip pat ?rengta 10,5 kv. m. inkubacin? (sraigiuk? ritinimo) patalpa. Joje plastikin?mis dailylent?mis iškaltos sienos bei lubos, ?rengtas apšvietimas bei ?rengti stelažai inkubacin?ms d?žut?ms laikyti, apšiltintos sienos. Šio projekto d?ka jau turim? produkcijos laikymo patalp? (22,5 kv.m.) sienos bei lubos iškalti plastikin?mis dailylent?mis.

Džiaugiam?s, jog šios paramos d?ka mes tur?sime galimyb? pl?toti sraigininkyst?s versl?, tapti konkurentabilesni vietos ir tarptautin?je rinkoje. ?gyvendinus š? projekt? m?s? paruošiamos produkcijos kiekis tur?t? išaugti dvigubai jau pirmaisiais projekto ?gyvendinimo metais, tad tokiu b?du gal?sime prad?ti savo produkcij? eksportuoti ir ? kitas Europos S?jungos šalis.

eslogo

 

Donatas Adomavi?ius

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .