Įgyvendintas vietos projektas „Šiltnamio modernizavimas“

2014-04-02 20:42

OLYMPUS DIGITAL CAMERA?kininkas Vytautas Goštautas ?epuliški? kaime (Imbrado sen., physician Zaras? r. sav.) savo g?lininkyst?s ?k? ?k?r? dar 2001 m. Pl?todamas savo versl? ?kininkas jau tryliktus metus suteikia darbo vietas Zaras? rajono gyventojams. Kiekvienais metais, buy did?jant konkurencijai tarp g?li? augintoj? ne tik Lietuvoje, viagra buy bet ir negalint konkuruoti su Lenkijoje užauginta produkcija, augintojai ieško b?t?, kaip sumažinti produkcijos savikain?.

2013 m. atsiradus galimybei gauti finansin? param? pagal  vietos pl?tros strategijos „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategija“  I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“ priemon?s „Kaim? ir gyvenvie?i? infrastrukt?ros gerinimas ir patogesnio gyvenimo kaime k?rimas“  1.4. veiklos srities „Amat? ir smulkaus verslo vystymas“, pareng?me vietos projekto „Šiltnamio modernizavimas“ (Nr. LEADER-13-ZARASAI-04-006) paraišk? ir gavome prašom? finansavim?. Bendra ?gyvendinto vietos projekto vert? – 76924,00 Lt, iš kuri? skirta 49 978,04 Lt parama, o 26945,96 Lt – pareišk?jo l?šos.

?gyvendinus projekt? išbetonuota 962,4 m2 tak? esan?iame 3360 kv. m. dvigubos pl?vel?s šiltnamyje, betonuojant takus ?rengta 480 m. vamzdži? vandens tiekimui ? stalus bei sumontuota  80  jau anks?iau ?sigyt? užliejam? stelažini? stal? g?li? auginimui. Taip pat ?sigytas aiškinamasis stendas, viešinantis projekt?.

Šios paramos d?ka buvo modernizuotas šiltnamis, išsaugotos darbo vietos, ?rengus automatin? laistymo sistem? palengvintos darbuotoj? darbo s?lygos, padidintas darbo našumas. ?gyvendinto projekto d?ka optimaliai išnaudojamas šiltnamio plotas produkcijos gamybai, sumažinta produkcijos savikaina, kuri be to tapo ir kokybiškesn?. D?l vis? ?vardint? s?lyg?, ?kiui taps lengviau konkuruoti šalies rinkoje.

 

 

?kininkas Vytautas Goštautas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .