Įgyvendintas projektas „Muzikali Smalvų bendruomenė“

2016-10-26 21:48

Smalvu svente 4Muzikuojantys Smalv? bendruomen?s nariai buriasi kartu jau seniai. ?gyvendinus Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos projekt? „Smalv? kult?ros nam? pastato pritaikymas bendruomen?s poreikiams, order atliekant patalp? remont?“, visit atsirado geresn?s s?lygos bendruomen?s nariams kartu susirinkti ir koncertuoti suremontuotose bendruomen?s nam? patalpose.

Bendruomen?s entuziast? b?relis jau nuo 2005 m. susib?r? ? muzikos kolektyv?, physician kaimo kapel?,  kurioje prasmingai praleidžia laisvalaik? muzikuodami bei koncentruodami kaimo švent?se. Kolektyve groja 7 bendruomen?s nariai, ta?iau ? j? mielai ?sijungt? ir Smalv? jaunuomen?. Tam tereik?jo nauj? muzikos instrument?. Tod?l bendruomen?s pirmininkas ir seni?nait?, aktyv?s kolektyvo nariai,  inicijavo projekt? „Muzikali Smalv? bendruomen?“ , kur? pateik? Lietuvos žem?s ?kio ministerijai finansuoti pagal 2016 m. met? nacionalin?s paramos kaimo bendruomeni? veiklai teikimo taisykles ir gavo 2262,12 Eur? param?. Savomis l?šomis, t.y 430,88 Eur prisid?jo ir Smalv? bendruomen?.

Už šias l?šas bendruomen? ?sigijo stygini? instrument? komplekt?: tris mandolinas, gitar? ir kontrabos?. Kad koncertuojant garsas b?t? kokybiškas – ?sigytas mikšerinis pultas su dviem kolon?l?mis. O tautiniais kostiumais pasir?d? rengini? ved?jai gal?s džiuginti ži?rov? akis vis? susirinkusi? akis tinkama proga.

Norin?i? groti instrumentais buvo net  10 žmoni?, jaun? ir subrendusi?. Visi jie  intensyviai repetavo, kad gal?t? šauniai pasirodyti Smalv? Kraštie?i? švent?je. Ir tai jiems pavyko. Susirinkusieji gausiai apdovanojo mandolinink? ansambl? aplodismentais.

Švent? baigiasi, ta?iau repeticijos t?siasi. Repetuodami po du – tris  kartus per savait?, bendruomen?s nariai tur?s puiki? galimyb? k?rybingai praleisti  laisvalaik? ne vien projekto ?gyvendinimo metu, ta?iau ilgus metus projektui pasibaigus.

?sigyti muzikos instrumentai ir kitos  priemon?s bus naudojamos bendruomen?s sueigose ir švent?se, pagaus?j?s muzikant? kolektyvas dalyvaus Smalv? bendruomen?s organizuojamose švent?se ir teiks džiaugsm? bendruomen?s nariams.

?gyvendinus projekt? pager?jo Smalv? jaunimo užimtumas, yra ugdomas jaun? žmoni? k?rybiškumas, muzikiniai geb?jimai.  Smalv? muzikantams, turintiems  koncertin?s veiklos organizavimui b?tinas priemones, atsirado galimyb? koncertuoti kitose bendruomen?se, seni?nijose, vykdyti ne tik k?rybin?, bet ir ekonomin? veikl?.

Jei ne Žem?s ?kio ministerijos parama iš nacionalinio biudžeto l?š?, projektas neb?t? ?gyvendintas. Projekto teikiama  nauda nesibaigs su jo galutine ataskaita,  bet ateityje tur?s didžiul? poveik? ne tik Smalv? muzikantams, bet ir visai Smalv? bendruomenei. Projekto rezultatai skatins bendruomeniškum?, ugdys saviraišk? ir geb?jimus, k?rybiškum? ir iniciatyvum?,  skleis džiaugsm?, kels ?p? ir ger? nuotaik?.

Smalv? bendruomen?s informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .