Įgyvendintas projektas „Mugės Zarasų krašte“

2016-10-19 07:39

14456754_10210619740947751_1449552544_oNuvilnijus Kraštie?i? šventei Smalvose, website baig?si asociacijos „Bendruomeni? renginiai“  projektas „Mug?s Zaras? krašte“, viagra buy  ?gyvendinamas pagal Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybini? organizacij? sektoriaus stiprinimo projekt? finansavimo 2016 m. metais atrankos konkurso nuostatus.

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybini? organizacij? ir bendruomeni? finansin? savarankiškum?, healing gaunant pajamas iš produkt? ir paslaug?. Tai gal?jo pasiekti daugiau nei 20 Zaras? krašto bendruomeni?, nevyriausybini? organizacij? ir amatinink?, kurie gausiai dalyvavo ši? vasar? vykusiose mug?se, ? kurias kviet? asociacija „Bendruomen?s renginiai“.

Mug?s startavo pavasar? Cibulyn?s švent?je Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?je, nuvilnijo ežero pakrante Zaras? miesto sezono atidarymo metu, džiaug?si liepos šiluma Vajasiškio kaime per Šv. Onos atlaidus, stebino savo dalyvi? gausa Zaras? mieste per Žolin?, džiugino derliumi Duset? Amat? ir derliaus švent?je ir rudeniškomis spalvomis baig?si Zaras? miesto mug?je „Auksinis ruduo“ bei Kraštie?i? švent?je Smalvose. Visose mug?se vyravo puiki nuotaika, kuri? suk?r? vietos muzikant? kolektyvai. Projekto metu buvo organizuota paslauga, jos pageidaujantys mug?s  dalyviai buvo apr?pinami  palapin?mis, stalais, suolais ir kt. ?ranga.

Prieš surengiant mugi? cikl?, buvo organizuoti vienos dienos mokymai „Finansinis NVO ir bendruomeni? savarankiškumas“, kurio metu buvo inicijuojama ir motyvuojama gaminti bei savo gaminius pristatyti mug?se. Tai su kaupu pasiteisino, nes mug?se skaitlingai dalyvavo tiek lankytojai,  tiek dalyviai. Projekto tikslas yra pasiektas, nes iš gaut? pajam? NVO ir bendruomen?s suprato, jog jas gali planuoti pati organizacija, jog taip galima išlaikyti pajam? ir išlaid? balans?, atsirado galimyb? pajausti ryš? tarp ?d?to darbo ir pajam?. ?gyvendinus projekt? ženkliai padid?jo bendruomeni? finansinis savarankiškumas, ko ir siek? Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, skirdama l?šas Nevyriausybini? organizacij? sektoriaus stiprinimui.

 

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija

14456754_10210619740947751_1449552544_o

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .