IGNALINOS AE REGIONO KONSULTANTAI ISPANIJOJE TOBULINO SAVO ŽINIAS VIETINIŲ PRODUKTŲ RINKODAROS SRITYJE

2011-12-05 11:53

Spalio 16-29 d. Ignalinos rajono vietos veiklos grup?s, decease Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s ir Vš? Ignalinos atomon?s elektin?s regiono verslo inkubatoriaus atstovai – konsultantai ir projekt? vadovai – Ispanijos Valensijos autonominiame regione tobulino savo žinias vietini? produkt? rinkodaros srityje.

Daugiausiai d?mesio stažuot?s metu buvo skirta turistini? ištekli? ir produkt?, buy more about tradicini? amat?, search regionini? maisto produkt? rinkodarai, nes b?tent šie vietos produktai b?dingi Ignalinos AE regionui ir jo kaimo vietov?ms.

Su regiono turistiniais ištekliais ir produktais stažuot?s dalyvius supažindino centrinio provincijos turizmo informacijos centro ir Valensijos regiono turizmo ministerijos darbuotojai. Stažuot?s dalyviai sužinojo apie regiono turizmo informacijos centr? tinkl?, j? sertifikavimo sistem?, apie viening? duomen? baz?, padedan?ia suteikti turistams pa?i? ?vairiausi? informacij? – nuo lankytin? objekt? ir j? darbo laiko iki viešojo transporto tvarkaraš?i?. Turizmo ministerijos atstovai pristatydami regiono turistini? ištekli? rinkodar? priemones sugrupavo ? dvi kategorijas: „off-line“ priemon?s, tokias kaip dalyvavimas parodose, leidyba, kelioni? turizmo agent?r? ir spaudos atstovams organizavimas, ir „on-line“ priemon?s – informacijos skleidimas elektronin?mis informavimo priemon?mis, interneto svetan?se, tinklaraš?iose, socialiniuose tinkluose. Stažuot?s dalyviams atradimu tapo kaip alternatyva tradiciniams reklaminiams klipams pristatytas siužetas, patalpintas www.youtube.com svetain?je, pristatantis, kaip konkretus asmuo profesionalus aktorius keliaudamas ragauja regiono maist? ir g?rimus, bendrauja su žmon?mis apie vietines tradicijas ir taip populiarina bei pristato Valensijos region?.

Tradicini? amat? rinkodara buvo pristatyta pasitelkus gilias tradicijas šiame regione turin?ios keramikos pavyzd?. Maniseso miestelyje šve?iai kvie?iami pasivaikš?ioti miestelio gatv?mis ir pasigrož?ti puošniomis keramikin?mis plytel?mis išpuoštais nam? fasadais, moderniame keramikos muziejuje sužinoti apie keramikos gamybos tradicijas, apsilankyti dirbtuv?se ir savo akimis pamatyti, kaip gimsta puodai, l?kšt?s, kaip gaminiai glaz?ruojami ir dekoruojama rankomis, miestelyje taip pat galima ?sigyti vietin?s gamybos keramikos, karta per metus ?ia rengiama keramikos švent?.

Kaip tipiniai regioniniai maisto produktai buvo pasirinkta Valensijos ?ufa ir or?ata. ?ufa, dar vadinama žem?s migdolu, yra viksvuolini? šeimos augalas iš kurio šakniagumbiu gaminas maistingas, gaivinantis nealkoholinis g?rimas – or?ata. Š? produkt? galima apib?diniti ne tik kaip vietin? bet ir unikal?. Europoje ?ufa auginama tik 15-oje kaim?, kuri? visi randasi Ispanijos Valensijos regione. Siekant populiarinti š? produkt? Alborajos kaime buvo atidarytas ?ufos ir or?atos muziejus, o norint apginti vietinius ?ufos augintojus ir padidinti j? konkurencingumo šoje rinkoje, ? kuri? taip pat pretenduoja Afrikoje išauginta ?ufa, valensietiškos ?ufos ir iš jos pagaminamos or?atos sertifikavim? užsiiman?ia specialiai tam ?stegta organizacij? – Consejo Regulador Denominacion.

Stažuot?s dalyviai taip pat susitiko su VVG Ceder Alicante atstove. Šio susitikimo metu dalyviai ne tik susipažino su LEADER programos ir vietos veiklos grup?s veiklos Ispanijoje ypatumais, bet ir išgirdo apie VVG bendradarbiavimo projektus – siekiant? propaguoti organin? žemdirbyst? projekt? ECOLABORA (projekto puslapis www.ecolabora.es) bei emigrant? ?sik?rim? depopuliacijos paveiktose atokiose kaimo vietov?se skatinant? ir palaikant? projekt? SAVIA RURAL. Susitikime buvo užsiminta apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Stažuot? buvo surengta ?gyvendinant mobilumo projekt? “Ignalinos atomin?s elektrin?s regiono projekt? vadov? ir konsultant? profesini? žini? ir ?g?dži? tobulinimas regioninio produkto rinkodaros srityje”. Projekto partneris Ispanijoje – ESMOVIA.

Projektin? veikla vykdoma gavus Europos S?jungos param? pagal Mokymosi vis? gyvenim? program?, kuri? Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo main? paramos fondas.

Ignalinos rajono vietos veiklos grup?s informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .