Heifer Baltijos fondo atstovų viešnagė Dusetose

2010-09-18 12:17

Heifer Baltijos fondas rugs?jo 15 d., find Nacionalin?s kovos prieš skurd? savait?s Lietuvoje metu, medicine surengs bendruomen?s ir vietos valdžios atstov? susitikim? – diskusij? apie skurd?.   Susitikime dalyvavo iš JAV Heifer International centrin?s b?stin?s atvykusi Rainbow Brown, bendruomen?s nariai ir lyderiai, Duset? seni?nijos  atstovai, Zaras? rajono savivaldyb?s globos ir r?pybos skyriaus ved?ja, Zaras? rajono savivaldyb?s vaik? teisi? tarnybos vadov?, Skurdo mažinimo tinklo nariai, SADM ministerijos atstovai, Heifer baltijos fondo direktorius Ar?nas Svitojus ir fondo darbuotojai. Renginio metu vyko diskusija, paremta specialia dvylikos vertybi?, kurios padeda ?veikti skurd?, metodika. Vietos bendruomen?, padedama susijusi? asmen?, ?sivertino esam? situacij?, ?sivardino ir išdisuktavo bendruomen?s vertybes ir suplanavo ateities veiksmus, kad gyvenimas Sad?nuose pasidarytu lengvesnis ir kuo daugiau šeim? sugr?žt? iš už skurdo ribos. Siekiant mažinti skurd? Sad?nuose ir apylink?se, Heifer Baltijos fondas per trejus metus Gyvosiomis Dovanomis (triušiais) parems 150 šeim?. Šios Gyvosios Dovanos pad?s šeimoms lengviau prasimaitinti, o laikui b?gant ir gauti papildom? pajam?.

Renginio programa:
1. Diskusija apie skurdo mažinim? kaime, o ypa? nepasiturin?iose šeimose, pagr?sta 12 kertini? vertybi?
2.  Diskusijos t?sinys “Vaiko integravimas ? bendruomen? siekiant mažinti atskirt?”,
3.  Triuši? dovanojimas

Susitikimai kaimo bendruomen?se, rengiami skatinti bendruomenes konkre?iais, nors ir mažais žingsneliai mažinti skurd? savo aplinkoje ir r?pintis šeimomis, ypa? vaikais. Susitikimai kaim? bendruomen?se yra Nacionalinio skurdo mažinimo organizacij? tinklo vykdomo projekto “Skurdo mažinimo formul? 10*10=0″ dalis, už kuri? yra atsakingas Baltijos labdaros fondas. Viso renginio metu Duset? centrin?je aikšt?je, voljere gan?si triušiai, kurie suteik? daug džiaugsmo miestelio vaikams ir praeiviams.  Po diskusij? triušiai buvo padovanoti bendruomen?s žmon?ms.

Su pagarba
Regina Macijauskien?
Tel.8-647-13903
Sad?n? kaimo bendruomen?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .