GYVO GARSO MUZIKINĖ KOMEDIJA „MEILĖ IR TAIKA!

2010-10-13 05:18

Muzikin? komedija „Meil? ir taika“ – tai garsi? Lietuvos teatro aktori?, sales daininink? atliekama žaisminga muzikin? komedija apie meil?, apsimetim?, apie vyr? ir moter? intrigas, j? paradoksalius santykius, apie pinigus ir meil?s deficit?…

Ži?rovus patrauks šiame muzikiniame spektaklyje vaidinantys žinomi Lietuvos aktoriai, ži?rov? pam?gti bei gerai žinomi populiariausi atlik?jai iš ?vairi? teatro spektakli? bei TV laid?. Ši gyvo garso muzikin? komedija ir joje vaidinan?i? ?žymybi? b?rys bandys praskaidrinti „krizines“ ži?rov? nuotaikas – tai Nacionalinio dramos teatro aktoriai Džiugas Siaurusaitis (TV laidos “Lietuvos talentai”, “TV antis”, „Ži?rim, k? turim“) ir Rasa Rapalyt? (aktor?, daininink?, garsioji E.Piaf dain? atlik?ja), Vilniaus mažojo teatro aktoriai Leonardas Pobedonoscevas (TV laida “Roži? kerai”, „3 butas“), Audrius Bružas (TV laidos “Pagauk kamp?”, “Dar paži?r?sim…”), Giedrius Savickas (TV laida “Dar paži?r?sim…”, serialas “Moterys meluoja geriau”), žavioji aktor? Žemyna Ašmontantait? (TV laida “Švar?s pinigai”, serialas “Nekviesta meil?”, „Broliai“), Oskaro Koršunovo teatro aktor? Egl? Mikulionyt?, aktor? ir daininink? Lina Rastokait?, bei aktoriai Irmantas Jankaitis, Simas Lindešis, Tomas Dapšauskas, Darius Rakauskas ir kt.

Ži?rovus spektaklis patrauks jame pl?tojama intriga, žaismingumu, spalvingais personažais, nestandartiniais k?rybiniais sumanymais, aukš?iausios prabos aktorini? vaidmen? perliukais, o abejing? nepaliks gausyb? spektaklyje gyvai atliekam? aistring?, lyrišk? ir nuotaiking? dain?. Šiame spektaklyje ži?rovai atpažins ir komiškas šiandienos Lietuvos gyvenimo realijas bei kaikuriuos n?dienos veik?jus.

Specialiai šiam spektakliui nuotaiking? ir linksm? muzik? suk?r?s kompozitorius Antanas JASENKA 2010 m. buvo apdovanotas „Auksinio scenos kryžiumi“ kaip geriausias teatro kompozitorius, o spektaklio libreto ir dain? autor? Agn? DILYT? 2010 m. apdovanota teatro „Fort?nos“ prizu.

***
Spektaklio veiksmas vyksta gatv?j Be Pavadinimo, kavin?j „Love & Peace!“ ( „LOP!“ )
„Nežinomi“ XXI a. menininkai, „neatrasti“ menininkai, „prarasti“ menininkai, aktoriai, šok?jai, poetai, hipiai, dizaineriai bei kiti „plataus profilio artistai“ kiekvien? dien? renkasi ner?pestingoje bohemiškoje kavin?je ir toliau skandina j? vis didesn?se skolose. Kas išgelb?s ši? linksm? keistuoli? ir švaist?n? bendruomen? nuo bankroto? Gal netik?tai atsirad?s verslininkas pavarde Maksimavi?ius? O gal vistik meil??…

***
Režisierius – Mantas Verbiejus
Scenarijus ir dain? tekstai – Agn? Dilyt?
Kompozitorius – Antanas Jasenka
Dailinink? – Inga Kažem?kien?
Choreografija – Vesta Grabštait?
Trukm? 2 val. (spektaklis be pertraukos).

***
Ži?rovai gyvai išgirs naujojo CD dainas, skamb?sian?ias spektaklyje. Išgirsite dainuojan?ius aktorius – linksmaj? Džiug? Siaurusait?, lyriškus žaviosios Žemynos Ašmontait?s ir romantiškojo Leonardo Pobedonoscevo duetus, „repuojant?“ Audri? Bruž?, ekspresyvi?j? Lin? Rastokait?, melancholišk?j? Rasos Rapalyt?s tango, sodr?, efekting? Irmanto Jankai?io „verslininko“ bos?, Egl?s Mikulionyt?s „disco“ bei kitus. Kompaktin?je plokštel?je – 14 dain? ir instrumentin?s muzikos, skamban?ios spektaklyje rinkinys.

Bilieto kaina – 30; 40; 50 Lt. Informacija telef. 8 385 53285

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .