GYVENAME SALAKE

2010-02-12 21:18

Užvert?me dar vieneri? met? paskutinius puslapius. 2009 – ieji baig?si, viagra 60mg smagiai pasidarbavo gamta, pharmacy atrodyt?, visk? užpust?, bet tik ne mintis…

Ilgi vakarai, m?nulio pjautuvas, pakib?s virš galvos, mirgantis žvaigždynas ir tikra sumaištis galvoje, ar ir žem?je taip gražu kaip dangaus platyb?se?

Prieš akis iškyla Salakas tvirtai bestov?s ant akmenin?s bažny?ios pamat?, dr?siu žvilgsniu žvelgiantis ? ateit? ir šventas kryžius.

Juk viskas ?ia, k? Salako bendruomen? turi geriausio ir gražiausio.

Gyveno salakie?iai ramiai, saky?iau, išdidžiai, daug neaimanuodami. Pavasaris, vasara ir ruduo buvo skirti lauko darbams, savo ir miestelio aplinkos gražinimui. Daugelis sodyb? buvo vertos fotografo žvilgsnio. Jaut?si netgi sveika konkurencija. Žiema pateik? staigmen? – ne tik sniego ir šaltuko, bet ir pinigin?s „suplon?jimo“, pensij? „sutrump?jimo“ ir t. t.

Magiškas žodis “kriz?“. Sklido iš radijo ir televizijos imtuv?, ta?iau žmoni? sielos liko nepaliestos, jos plasnojo virš kasdienyb?s.

Salakie?i? buvo pilna visur. Ir televizijoje jie jau nebe sve?iai, ir rajono renginiuose savi, ir pas kaimynus dažnai kvie?iami, ir namuose laukiami.

?ia viskas gražu, o kaip su bedarbyste? Bedarbyst? paliet? daugel?. Pagyvenusi m?s? bendruomen? bijo rizikos, bijo sumanym?, o labiausiai skol?. Bet yra jaun? žmoni? surizikavusi? ir suk?rusi? pora dešim?i? darbo viet?. Tai A. ?inikas, R. Juodka. Yra ir šaukštas deguto, kaip gi be jo. Mažas atlygis, tai k? ?ia bedirbsi? Suprask, žmogau, kaip nori. Didžioji dauguma ver?iasi kaip išmanydami. Kai kas darb? betur?s, kai kas ?k? belaik?s, daugeliui pensija, o kai kam ir darbo birža atspirtis.

Atsigaunam nuo tos visos sumaišties kult?ros namuose. Gerai, kad mes juos turim!

?ia kiekvienas randa, kas miela jo sielai. ?ia ir dainuojama, ir šokama, ir grojama, ir biblioteka ?ia pat, ir kompiuteriai. Ilgi vakarai ir užimti maloniu užsi?mimu.

Jaunesni susib?r? ? liaudiškos muzikos gerb?j? kolektyv? „Luod?“. Rajono ir respublikos liaudiškos muzikos m?g?jai juos gerai žino. Tai jie buvo atrinkti ? 40-?j? jubiliejin? „Grok, Jurgeli“ koncert?. Koncertavo „Siemens“ arenoje Vilniuje, Daugpilio derliaus švent?je, tarptautiniame festivalyje „Ežer? sietuva“, Kamaj?, Užpali? miesteli? švent?se, „S?los muzikantuose“, Zarasuose ir t. t.

Vyresnieji pasirinko tradicin? kaimo kapel? „Salako muzikantai“. ?ia groja ir vis? gerbiamas armonikierius tradicin?s muzikos pateik?jas Stanislovas Pumputis. Šitie muzikantai ir sugavo „Aukso paukšt?“, kurios ?teikimas vyko Vilniaus Rotuš?je kovo 7 d. Dalyvavo „R?ktingiausio muzikanto“ rinkimuose Telšiuose, t?kstantme?io dain? švent?je, savo ir kaimyn? švent?se. Abiej? kapel? vadovas nenuilstantis Osvaldas Macijauskas. Žemai lenkiam?s jam.

Jaunimas buriasi apie jaun? vadov? Tautvyd? Macijausk?. Jaunimo vokalin? instrumentin? grup?, dar lyg be vardo, ta?iau mes j? ir mat?m, ir gird?jom. Jie dalyvavo tarptautiniame projekte ir tai, k? paruoš? jie jau pademonstravo per „Vaik? gynimo dien?“, per Žolines Zarasuose, per Advento vakaron?. Moko Tautvydas ir gitaristus, kuri? susirinko net 29. Nepasiduodamos gitaristams 5-6 klasi? mergait?s susib?r? ? jaun? mergy?i? kapelyt?.

Labai aktyvios Salako mergait?s. Jos su vadove Danguole Kisieliene sub?r? modernaus šokio grup? „Retro“, kuri turi ?sp?ding? tradicin? rengin? „Vasaros ritmu“. Šiais metais m?s? ak? džiugino ne tik rajono šok?jai, bet ir panev?žie?iai. J? buvo kelios grup?s. D?kingi esame šok?joms ir rajono savivaldybei, kuri šiam projektui skyr? finansavim?.

Danguol? Kisielien? vadovauja ir mažiems folklorinio meno m?g?jams – tai ansamblis „Saulala“. Jau ne pirmus metus dainuoja, šoka, žaidžia „Oželio pastog?j“ bei „Zalvyn?j“. Neapseiname be j? kiekvienoj miestelio švent?j.

Su šia vadove s?kmingai rengia šventes, šven?i? intarpus, bei visada Naujametin? vakaron? ir mergin? humoro grup?. Šios grup?s šmaikštumo šeiminink? Ramun? Padvaiskait?.

O dabar k? gi veikiam mes – perženg? antr?j? amžiaus pus?? Ogi pasakysiu. Ir dainuojam, ir šokam, ir vakarojam etnografiniame ansamblyje, kuriam vadovauja Audron? Macijauskien?, šalia Osvaldas Macijauskas ir ilgamet? vadov?, folklorini? dain? žinov? Janina Bukelskien?.

Net keturi m?s? kult?ros nam? kolektyvai dalyvavo T?kstantme?io dain? švent?je. T?kstantmetis daug kam ?pareigojo ir salakie?ius. ?amžino t?kstantmet?, pastat? paminklin? akmen?, sutvark? aikštel? prie jo ir sugiedojo T?kstantme?io himn?.

Pagraž?jo Salakas, centre Gražut?s regioninio parko direkcija, renovacijos sulaukusi, subaltavo lyg gulb?, mokykla (deja, su paliktu aptrup?jusiu bokšteliu ant stogo). Apsišiltino patalpas ir kult?ros namai – sud?ti plastikiniai langai, r?m?j? d?ka atnaujinta diskotek? sal?. Prie seni?nijos sutvarkyti p?s?i?j? takai. Vasar? miestelis pasipuošia g?li? j?ra.

Turim tris nepaprastai gražias ir prasmingas šventes, kuri? metu pagerbiami miestelio jubiliatai sulauk? 60 ir daugiau met?.

Pirmoji – Šv. Petro ir Povilo atlaidai – miestelio diena.

Antroji – „Giesm? Salakui“. Renkasi poetai savo k?ryba, garsinantys Salak?, išeiviai iš Salako. Džiugu, kad j? išties ne mažai. Likom skolingi šia švente (d?l kiauli? gripo). Ta?iau ji bus jau sausio 23 d.

Tre?ioji švent? kupina dvasingumo ir patriotizmo, tai „Gedulo ir Vilties diena“. Kasmet surenkanti vis daugiau dalyvi? Partizan? kalvoje. Projektas gavo savivaldyb?s finansavim?, tod?l gal?jom atsivežti tremtinius ir politinius kalinius iš tolimesni? gyvenvie?i?, kaim?, ir pasir?pinti transportu, kadangi kalva už miestelio. Mokini? d?ka kalva pasipuoš? gedulo ir vilties paukš?iais.

Plasnokite, mes niekada nepamiršim t?, kurie ilsisi šioje kalvoje.

Nutar?me kartu su visais rugs?jo 22 d. nakt? laužu ant Puodiakalnio pažym?ti Balt? vienyb?s dien?. ?ia ir pasidalinom tuo, k? mes žinom apie Balt? vienyb?.

Šiems metams kirba mintis pagerbti mamas Motinos dienos proga, gal ?amžinti ir šeimos dien?.

Visuose miestelio darb? baruose sukasi bendruomen?s aktyvas. ?ia pats jauniausias Vytautas Eid?jus ir vyriausia Vida Žilinskien?. Projekt? rašymo konsultantas Leonas Sadauskas, šven?i? organizatoriai Audron? Macijauskien?, Tautvydas ir Osvaldas Macijauskai. VVG atstov? Daiva Snarskien?, aktyvi finansini? klausim? konsultant? Jolanta Saladžien?, ger? pamastym? pilna Danut? Koroliova, geros sumaišties ? darb? ?nešanti Janina Pumputien?, ramyb?s gerumo ir gili? apm?stym? kupinas klebonas K?stutis Palepšys, teisini? nuostat? akt? pilnas Julius Gaidamavi?ius, vis? Salako reikmi? žinovas seni?nas Renius Kisielius.

Mes savo seni?n? pristat?m „Taurios širdies“ nominacijai LNK televizijoje. Jis tikrai nuostabus žmogus. Prašytume atiduoti savo balsus už j?.

2009 m. mes atnaujinom savo internetin? puslap? ir svetain? (www.salakas.lt). ?ia ir rasite visk?, kuo mes gyvenam, kuo džiaugiam?s, d?l ko li?dime.

Ši? met? m?s? pagrindinis uždavinys, vietoj senosios kol?kio kontoros ?sirengti bendruomen?s namus. Bendruomen?s aktyvui užduotis – s?kmingai parašyti projektus.

Esu d?kinga visiems Salako r?m?jams, kurie skyr? savo 2 %, tiems , kurie suruoš? kal?dines dovan?les vienišiems, tiems kurie pasir?pino kal?din?mis dovanomis mokyklos vaikams.

A?i? visiems salakie?iams už ?naš? ? Salako bendruomen?s gerb?v?. Tebus šie metai smagesni, sveikesni, turtingesni, suglauskime tvir?iau pe?ius ir ? priek?!

Su pagarba,
bendruomen?s pirminink?
Irena Labutien?

informacija: www.zarasai.net

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .