Gerumo paukštė – Zarasų rajonui

2011-09-02 12:42
Paskelbta VVG

Ši? met? rugpj??io 26 dien? Anykš?iuose šurmuliavusiame septintajame Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydyje aktvviausi buvo zarasiškiai, page kuriems atstovavo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s bei Antaliept?s, cialis 40mg Samani?, Šniukšt?, Štadvili? kaimo bendruomeni? atstovai. Gaila, kad ? švent? neatvyko uteniški?, mol?tiški? ir ignalinie?i? atstovai.

S?skrydžio metu vykusioje konferencijoje „LEADER metodo ?gyvendinimas Anykš?i? rajone“ susirinkusiuosius sveikindamas Anykš?i? rajono savivaldyb?s mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis pasidžiaug?, kad bendruomen?s aktyviai ?sijung? ? projektin? veikl? ir pateik? net 28 vietos projekt? paraiškas. „Džiugu, kad kaimo gyventojais visais ?manomais b?dais patys stengiasi kurti ir gražinti savo gyvenam?j? aplink?“,- sak? vicemeras.

Konferencijoje buvo pristatytas Anyk?i? rajono savivaldyb?s 2014–2017 met? Strateginio plano projektas, o Anykš?i? rajono savivaldyb?s  Investicij? ir projekt? valdymo skyriaus ved?ja Lina Blažyt? pakviet? konferencijoje aktyviai dalyvavusius Anykš?i? rajono bendruomeni? atstovus teikti si?lymus d?l rajono Strateginio plano tobulinimo.

Anykš?i? rajono vietos veiklos grup?s pirmininkas Jurijus Nikitinas apžvelg? LEADER metodo programos ?gyvendinim? Anykš?i? rajone. Pasidžiaug?, kad pasibaigus pirmam kvietimui teikti paraiškas, Anykš?i? rajono vietos veiklos grup? surinko 28 vietos projekt? paraiškas. „Šiuo metu paraiškos yra vertinamos ir tikimasi, kad pirmos sutartys d?l vietos projekt? ?gyvendinimo bus pasirašytos jau gruodžio m?nes?“, – patikino pirmininkas.

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra savo pranešime konferencijos dalyviams pristat? Zaras? rajone vykdomus investicinius projektus, kuriuos ?gyvendina rajono Savivaldyb? bei projektus, kuriuos ruošiasi ?gyvendinti vietos pareišk?jai. Papasakojo apie Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s veikl?, atsak? ? konferencijos dalyvi? klausimus.

Antaliept?s kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Gediminas Punys pristat? Antaliept?s bendruomn?s ?gyvendint? projekt? „Antaliept?s miestelio ir apylinki? atgaivinimo ir tolesnio vystymosi studija“. Šis projektas  ?gyvendintas Europos ekonomin?s erdv?s ir Norvegijos finansini? mechanizm? subsidij? schemos „Nevyriausybini? organizacij? sektoriaus stiprinimas Lietuvoje srit? „Tvari pl?tra: Kult?ros paveldo apsaugos ir bendruomeni? vystymosi suderinimas“ l?šomis. Šio projekto tikslas – parengti Antaliept?s miestelio ir jo apylinki? studij?, kurioje atskleidžiami  teigiamai ir neigiamai  faktoriai, veikiantys  miestelio ir jo aplinkini? kaim? gyvenim? ir vystym?si.

Savo skambiomis dainomis visus s?skrydžio dalyvius džiugino ne tik Anykš?i? kult?ros nam? folkloro ansamblis „Valaukis“, bet aktyvios buvo ir Anykš?i? rajono bendruomen?s, kurios buvo parengusios ir savo ?sp?dingus prisistatymus.

Zaras? rajon?, meniniame pristatyme atstovavo 6 met? Lauryna Petr?nait? iš Samani? kaimo. Mažoji pasakor? visiems susirinkusiems tarmiškai papasakojo lietuvi? liaudies pasak? apie katin? ir pel?d?.

S?skrydži? tradicija kiekvienais metais perduoti gerumo paukšt? tai bendruomenei, kuri kitais metais organizuos bendruomeni? s?skryd?. Š? syk? Gerumo paukšt? teko zarasiškiams, tod?l 2012 metais Aukštaitijos bendruomen?s bus pakviestos ? m?s? rajon?.

J?rat? Bui?enkien?,

Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos ?gyvendinimo administrator?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .