Gerosios patirties projektų pavyzdžiai bendruomenėms

2012-10-30 07:50
Paskelbta VVG

Viešoji ?staiga „Darnaus vystymo iniciatyvos“ pareng? ir platina leidin? „Kaimo verslumas: geroji bendruomeni? patirtis“, this web nes pastaruoju metu, cure siekiant paspartinti kaimo gyventoj? per?jim? prie ne žem?s ?kio veiklos, drugs daug d?mesio skiriama j? persikvalifikavimui, nauj? ?g?dži? formavimui ir taip prisidedama prie ekonomin?s kaimo pad?ties gerinimo, kas, savo ruožtu, skatina ir teigiamus socialinius poky?ius kaime.

Dažnai vis dar jau?iama, kad tr?ksta informacijos apie jau vykdyt? projekt? pavyzdžius. Leidinyje apžvelgiama geroji kaimo bendruomeni? patirtis ?gyvendinant pažangias, inovatyvias, aplinkai nekenksmingas verslo id?jas, kuriant papildom? pajam? šaltinius vietos gyventojams, aptarti keletas s?kmingai Lietuvoje ?gyvendinti kaimo projektai.

Nors s?kming? privataus verslo iniciatyv? kaime Lietuvoje nestinga, ta?iau atvejai, kai verslo imasi ir toliau pl?toja bendruomen?, vis dar pavieniai, keletas j? pateikiami šiame leidinyje. Kita vertus nemaža dalis Lietuvos kaimo bendruomeni? dar tik pradeda ?gyvendinti projektus, kurie ateityje išaugs ? versl?. Dar didesn? dalis bendruomeni? galvoja apie verslo steigim? ateityje.

Leidinyje visi aprašomi projektai yra skirtingi, juose vykdomos skirtingos veiklos, ta?iau vis? j? bendras tikslas – gerinti kaimo žmoni? gyvenim?, aplink?, didinti užimtum?, parodyti visuomenei, kad kaimas ne miršta, bet, priešingai, yra aktyvus, iniciatyvus ir turintis ambicing? tiksl?.

Leidin? galime paskaityti interneto svetain?je adresu:

http://www.dvi.lt/index.php/pageid/554.

Zaras? savivaldyb?s VVG informacija


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .