Garbūs svečiai Dusetų dailės galerijoje

2010-06-22 19:49

Duset? dail?s galerija – vienas svarbiausi? traukos objekt? Zaras? rajone. ?ia lank?si Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, there Europos Parlamento nariai Vytautas Landsbergis ir Radvil? Mork?nait?-Mikul?nien?, shop kiti iškil?s Lietuvos žmon?s. Tod?l neatsitiktinai galerija buvo ?traukta ? užsienio valstybi? diplomatini? atstovybi? Lietuvoje vadov? pažintin? maršrut?  po Zaras? rajon?. Tokio aukšto rango užsienio sve?iai Dusetose lank?si pirm? kart?.

Duset? seni?nijos hole sve?ius pasitiko Duset? meno mokyklos moksleivi? keramikos darbeliai. Galerijoje garbi? sve?i? pri?mimui eksponuoti dusetiški? meninink? k?riniai. Zaras? rajono mero Arnoldo Abramavi?iaus bei jo pavaduotojos Stas?s Goštautien?s lydimi sve?iai pamat? Nomedos Saukien?s, Ramun?s Sladkevi?i?t?s-Dainien?s, Violetos Gasparaitis, Normant?s Ribokait?s, Alvydo Stausko, Romualdo Pu?eko, Eugenijaus Raugo, Genadijaus Kovaliovo, Alvydo Lat?no ir Žydr?no Dainio darbus.

Kiekvienam sve?iui buvo ?teikti parodos „Žirgas fotografijoje“ katalogai. Dailininkai Violeta ir Virgilijus Gasparai?iai padovanojo sve?iams savo k?rini? katalogus.

Duset? galerijos direktorius Alvydas Stauskas pristat? menininkus, papasakojo ambasad? vadovams apie galerijos veikl?, ateities perspektyvas. Užsienio valstybi? diplomatini? atstovybi? Lietuvoje vadovams už apsilankym?, parodyt? d?mes? pad?kojo Violeta Gasparaitis ir Eugenijus Raugas. Apži?r?dami ekspozicij? užsienio sve?iai dom?josi k?riniais, bendravo su j? autoriais. Ilg? laik? gyven? Vokietijoje V. ir V. Gasparai?iai šiltai bendravo su Vokietijos diplomatin?s atstovyb?s vadovu.

Apži?r?j? k?rinius Duset? skulpt?r? parke ir nusifotografav? bendrai nuotraukai sve?iai išvyko ? Vasakn? dvar?.

Tikim?s, kad iš mažo m?s? miesto jie išsivež? gražius ?sp?džius.

Rima Simanavi?ien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .