ESU MUZIKANTAS – “ PER PRIEVARTĄ“

2010-02-22 18:40

Taip paaiškino savo keli? ? muzikos pasaul? Duset? Meno mokyklos mokytojas metodistas, more about dabar jau Zaras? rajono 2010 – j? met? Kult?ros ir meno premijos laureatas Juozas Švedas. Ši premija jam buvo iškilmingai ?tekta VASARIO 16 – ?j?, online   per Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos min?jim? Zaras? kult?ros centre. Zaras? rajono mero patar?ja Olga Raugien? per Vasario 16 – osios iškilming? min?jim? Dusetose, pasveikino Juoz? Šved? su garbingu apdovanujimu, pamin?jo jo nuopelnus Zaras? kraštui ir visai Lietuvai, palink?jo s?km?s ir geros sveikatos.

Juozas Švedas gim? Mol?t? rajone, Strak?n? kaime 1944 metais. T?veliai buvo pasturintys valstie?iai. Ta?iau Juozas t?velio neteko anksti – b?damas 8 – je klas?je. Mok?si Mol?t? 1 – oje vidurin?je mokykloje, ir j? baig?s ?stojo ? Kauno politechnikos institut?. B?damas paauglys ir moksleivis ne itin dom?josi muzika, nors kaip ir daugelis mokini? dainavo mokyklos chore. Ta?iau muzikuojan?i? Juozo šeimoje buvo: t?velis Jeronimas,  buvo neblogas kaimo muzikantas, o t?velio brolis Romualdas , gyvenantis JAV,  Klyvlende, raš? net nesud?tingus muzikos k?rin?lius.

Likimas taip susiklost?, kad Juozas inžinerini? moksl? nedaug ir ragavo. Jau iš pirmojo kurso tur?jo sugr?žti ? gimtin?, kur vienai pasilikusiai mamai reik?jo jo pagalbos. Gr?ž?s iš Kauno ?sidarbino kaimo kult?ros namuose, iš kur greit buvo pasi?stas ? chorvedži? kursus Nemen?in?je, o po to t?s? studijas Vilniaus Kult?ros mokykloje, chorinio dirigavimo specialyb?je. ?ia ir ?m? ryšk?ti Juozo muzikiniai gabumai. Po s?kmingai baigt?  studij?  jam buvo pasi?lyta t?sti moksl? Valstybin?je Vilniaus konservatorijoje, Klaip?dos fakultete. Ta?iau jau tur?damas chorvedžio diplom?,  Juozas nutar? padirb?ti ir susikurti šioki? toki? materialin? gerov?. Sužinoj?s, kad Duset? kult?ros namuose yra susik?r?s neblogas choras, Juozas atvyko dirbti ? Dusetas. Nuo 1969 met? Juozas prad?jo dirbti Duset? kult?ros nam? meno vadovu, kult?ros nam? mišriojo choro dirigentu. Tada Duset?  Kult?ros namams vadovavo Algis Ašvydis. Tuos pirmuosius darbo metus Dusetose Juozas prisimena su nostalgija, nes ?ia vyko ?vairiapus? kult?rin? veikla. 1973 metais Juozas ?stojo ? Vilniaus konservatorijos, Klaip?dos fakultet?, chorinio dirigavimo specialyb?, neakivaizdiniame skyriuje. Mokslus s?kmingai baig? 1978 metais.  Prad?j?s vadovauti mišriam chorui, kuriame dainavo  50 – 55 dainininkai,  Juozas greit sub?r?  vyr? ir moter? vokalinius  ansamblius. Choras dalyvavo 1970, 1975, 1980 ir 1985 met? respublikin?se dain? švent?se, 1990 metais Lietuvos tautin?je  ir 1994 metais  pirmojoje pasaulio lietuvi? dain? švent?se. Vokaliniai  ansambliai  dalyvaudavo „Auksini? bals?“ konkursuose ir užimdavo prizines vietas. Koncertuodavo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Soviet? s?jungoje. Vokalinis vyr? ansamblis respublikiniame konkurse Palangoje iškovojo II – j? viet?.

Dirbdamas ir gyvendamas Dusetose Juozas susituok? su biržieteVirginija ir susilauk? dviej? vaiku?i? – Aurimo ir Dalios. Dalia šiuo metu dirba Duset? meno mokykloje fortepiono skyriaus ved?ja, muzikos paslap?i? moko jaunuosius pianistus. S?nus Aurimas dirba Valstybiniame Vilniaus universitete, Istorijos teorijos ir kult?ros istorijos katedroje, yra moksl? daktaras, docentas. Žmona Virginija dirba mokytoja Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro, Duset? skyriuje.

Nuo 1972 met? Juozas prad?jo dirbti Duset? vaik? muzikos mokykloje akordeono mokytoju. Beje, tuo metu muzikos mokykla glaud?si Duset? kult?ros namuose. Greit sukaks 40 met?, kai Juozas Švedas dirba akordeono mokytoju, bei akordeono skyriaus ved?ju. Kaip sako Juozas, norint pasiekti ger? rezultat? tenka aukoti savo laisvalaik? ir taip reikalingas poilsio valand?les darbui su vaikais. Jis myli š? darb?, ir negali ?sivaizduoti kitokios profesijos. Ilgai dirbdamas ir bendraudamas su vaikais jis  išmoko suprasti vaik? psichologij?, j? charakterius, išmoko neb?ti griežtas gilindamas  jaun?j? muzikant? profesinius ?g?džius, žino kiekvieno  savo aukl?tinio galimybes. Pedagogas yra labai reiklus sau ir savo tobul?jimui skiria daug d?mesio: nuolat analizuoja individualaus darbo su moksleiviais rezultatus, tobulina darbo metodus, kaupia asmenin? akordeono muzikos gaid? bibliotek?. Ši biblioteka tapo prieinama visiems Juozo mokiniams -  akodeonininkams. Mokytojas jiems leidžia pasirinkti m?giamus kompozitorius, patinkan?ius k?rinius, nes tik tada muzikuojantys mokiniai sugeba atsiskleisti, noriai dirba su instrumentu.

Juozo Švedo akordeonininkai garsina Dusetas ir savo mokykl? rajone, apskrityje, šalyje ir užsienyje. Sunku b?t? išvardinti visus konkursus, kuriuose teko dalyvauti Juozo Švedo mokiniams –   jie beveik visuose konkursuose  tapo prizininkais ir laureatais. Pamin?siu tik kelet? svarbiausi?, nes daugelyje rajonini?, Utenos apskrities ir respublikos spaudos leidini?, internetiniame puslapyje yra pamin?ti akordeoninink? pasiekimai, j? iškovoti apdovanojimai. Talentingiausia Juozo Švedo mokin? Viktorija Šiukš?i?t? 2007 metais tapo tarptautinio akordeoninink? konkurso Italijoje I vietos ir Grand Prix laim?toja. Ji peln? daudyb? pergali? ?vairiuose konkursuose ( „Naujene – 2006“  ir „Naujene 2007“ – pirm?j? viet?, „Jaun?j? talent?“ laureat?, Lietuvos VII akordeoninink? konkurso II turo  nugal?toja ir kt. ). Viktorijos brolis Mindaugas, tarptautiniame akordeoninik? konkurse Italijoje už?m? II – j? viet?, o konkursuose „Naujene 2005“ ir „Naujene 2007“ I – j? viet?. Broli? Liudviko ir Valentino Dicevi?i? duetas tarptautinio akordeoninink? konkurso Val Tidone –  I vietos laim?tojas. Valentinas taip pat yra peln?s nemažai prizini? viet? tarptautiniuose konkursuose „Naujene –  2003“ ir „Naujene –  2005“, yra 2007 met? VII Lietuvos respublikinio akordeoninink? konkurso diplomantas, Val Tidone III vietos laim?tojas solist? kategorijoje. Jauniausia mokytojo mokin?, b?dama 8 met? Greta Kibirkštyt?, Italijoje – Val Tidon?s mieste laim?jo II – j? viet?. 2008 metais Greta Kibirkštyt? ,,Naujene – 2008“ laim?jo II – j? viet?, o 2009 metais Greta tapo ,,VIII – jo Lietuvos akordeonist?“ konkurso laureate. Šio puikaus pedagogo paruošti akordeonininkai s?kmingai pasirod? konkursuose Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje.

Duset? meno mokyklos akordeoninink? Viktorija Šiukš?i?t? ir jos mokytojas Juozas Švedas  pirmieji Utenos apskrityje buvo pakviesti ? Prezident?r?, kur Prezidentas Valdas Adamkus jiems ?teik? pagarbos raštus už laim?jimus tarptautiniuose konkursuose. Vyriausyb?s r?muose ?teiktos pad?kos Viktorijai ir Mindaugui Šiukš?iams, Valentui ir Liudvikui Dicevi?iams ir j? mokytojui Juozui Švedui. 2007 metais Zaras? rajono savivaldyb? jam suteik? geriausio met? mokytojo vard?. 2009 metais už ilgamet? k?rybin? pedagogin? ir metodin? darb? Juozas Švedas apdovanotas Lietuvos Respuplikos švietimo ir mokslo ministro pad?kos raštu.

Už vis? pergali?, laim?jim?, apdovanojim?, už vis? šven?i?, visada stovi kasdienyb? ir didelis, pasiaukojamas darbas. Pakalb?jome su mokytoju ir apie tai. Labai svarbiais momentais vertinant savo mokini? pasiekimus, tikrinant profesionalum?, mokytojas ?vardijo koncertus. Nei vienam reng?jui, kvietusiam koncertuoti, Juozas Švedas n?ra atsak?s neigiamai. Nors nuvykti ? koncertus n?ra taip paprasta – sunk?s akordeonai, gaid? stovai, kuriuos visi vežasi su savimi, vaikams kartais sukelia problem?. Sunku gauti transport?, ypa? vykstant ? kitus miestus ar kaimynines respublikas. Tr?ksta ir pinig?li?, ne tik kelion?ms, bet ir kitoms išlaidoms. Tenka mokytojui ir savo pinigais daugel? kelioni? paremti, paskatinti savo muzikantus.

Sunkiai atsid?sta mokytojas, paklausus apie muzikos instrumentus. Akordeonai jau baigia savo gyvenimus. Daugel? instrument? mokykla yra ?sigijusi prieš 20 – 30 met?. Tod?l tapo  sud?tinga ir j? prieži?ra, ypa? derinimas, nes  muzikuojan?iam svarbiausias dalykas –  instrumentas turi skamb?ti  teisingai. Derintojas kartais atvyksta iš Rokiškio, kartais pats mokytojas akordeonus veža ? Rokišk?. Džiaugiasi, kad beveik visi jo mokiniai turi ir savo asmeninius akordeonus. Tai n?ra pig?s instrumentai. Juozas svajoja ir apie nerealius dalykus – apie rinktini? bos?, (baritonin?) akordeon?. Ta?iau jo kaina yra pakankamai didel?. Nemažai jo moksleivi? jau gal?t? mokytis groti ir koncertuoti ir su tokiais muzikos instrumentais. Dar svajoja ir apie turtingus r?m?jus, kuri? parama pad?t? ?sigyti naujus muzikos instrumentus, papildyt? gaid? bibliotek?, paremt? konkurs? ir koncert? metu.

Laukia Juozas ir nauj?j? Duset? kult?ros nam? ?kurtuvi?. Kaip tikras estetas dabar jis pasigenda rengini? režis?ros, elementari? reikalavim? dalyviams – kad jie nevaikš?iot? iš ži?rov? sal?s ir netrukdyt? susirinkusiems. Jam norisi, kad kiekvienas pasirodymas  tur?t? savo paslapt?, užkulisini? susikaupim? jaudul? ir žaves?.  Negali pamiršti mokytojas vieno nutikimo . Jis su savais akordeonininkais buvo pakviestas ? Rokiškio liaudies teatro jubiliejin? rengin?. Kada jo muzikantai tur?jo išeiti ? scen?, pasirod?, kad n?ra k?dži?… Vaikai sus?do ant akordeon? futliar? ir puikiai atliko savo program? tuo sukeldami didžiul? teatral? susižav?jim?. Ži?rovai tai ?vertino, kaip režis?rin? sprendim?…

Juozas svajoja, kad naujuose kult?ros namuose dar suskamb?s galingas mišrus choras, kad bus puikios s?lygos priimti profesionaliems muzikantams ir artistams, kad jis su savo aukl?tiniais ims pratintis b?ti „tikrais atlik?jais“.

Baigdama pokalb? paklausiau mokytoj? metodinink?, kaip jis suranda tiek daug gabi? ir talenting? vaik?.

Jo atsakymas buvo labai paprastas ir netik?tas – dirbam, dirbam, dirbam, kiekvien? dien? aukodami dal? savo laisvalaikio, poilsio, pom?gi?. Tik negalima pamiršti, kad kiekvienas vaikas dirba su savimi, tobulina save, o mokytojas Juozas dirba su 18 savo akordeonist?. Tenka tik palink?ti šiam iškiliam žmogui vis? svajoni? išsipildymo ir geros, geros sveikatos.

Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:
  1. 2010-05-21 19:15 Romualdas:

    Cia raso Algio sunus, palaidojom teveli pries menesi. Daug graziu atsiliepimu girdejau apie Juoza is tevo puses.

Rašyti komentarą

. . . .