ES parama – geriausioms vietos plėtros strategijoms rengti

2015-06-11 19:16

strategijaNaujuoju finansiniu laikotarpiu param? gaus tik itin aukštos kokyb?s vietos veiklos grupi? (VVG) parengtos vietos pl?tros strategijos, prescription kuriomis ?sipareigojama kurti kuo daugiau darbo viet? ir aktyviai ? veikl? ?traukti jaunim?. Pirmajame Lietuvos kaimo pl?tros 2014–2020 met? programos priemon?s , search ,LEADER“ projekt? atrankos komiteto pos?dyje nuspr?sta param? strategijoms rengti skirti 37 iš 49 vietos veiklos grupi?.

Pos?dyje nagrin?tos kaimo region? ir dvisektori? (kaimo pl?tros ir žuvininkyst?s) vietos veiklos grupi? paraiškos gauti param? strategijoms rengti. Ši parama gal?s b?ti naudojama b?tiniems  susitikimams ir pasitarimams su gyventojais rengti, recipe strategijos tekstui „?vilkti“ ? reikiam? r?b?, VVG darbuotoj? darbo užmokes?iui, informacijos sklaidai apie strategijos rengim?. Paramos vienai VVG dydis siekia 9 t?kst. Eur, o jeigu rengiama dvisektorin? strategija – 12 t?kst. Eur.

Vietos veiklos grup?ms strategij? rengimas – ne naujiena: kai kurioms tai jau tre?iasis kartas per pastar?j? dešimtmet?. Sukaupta patirtis, ?g?džiai atsispind?jo ir pateiktose paraiškose – komitetas rekomendavo skirti param? didžiajai daliai pos?dyje svarstyt? paraišk?. Parengtos paraiškos vertintoj? buvo ?vertintos 70–100 bal?, o tai reiškia didžiausi? galim? paramos sum?.

„Labai svarbu tinkamai prad?ti darb? – vietos veiklos grup?s turi b?ti grandimi, jungian?ia vietos versl?, bendruomenines organizacijas, savivald? ir ?traukian?ia ši? sektori? atstovus ? visus strategijos rengimo ir ?gyvendinimo etapus“, – pažym?jo komiteto pirmininkas, žem?s ?kio viceministras Saulius Cironka. Analizuodami projektus, komiteto nariai taip pat pabr?ž? vietos veiklos grupi? atvirumo, nuolatinio rengiamos strategijos projekto viešinimo svarb?.

Komitetas rekomenduoja VVG informacij? apie rengiam? strategij? vietos gyventojams pirmiausia viešinti per vietos spaud?. Labai svarbu ? veikl? ?traukti ir regionuose veikian?ias jaunimo  organizacijas. Atsižvelgiant ? tai, kad VVG didži?j? dal? l?š? numato darbuotoj? išlaikymui, ypa? didelis d?mesys turi b?ti skiriamas j? atliekamam darbui – ši veikla turi b?ti kokybiška, vieša ir skaidri.

Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup? (VVG) rengs dvisektor? strategij?. Vietos veiklos grup?s paraiška strategijos rengimo paramai gauti ?vertinta 100 bal?. 2014–2020 met? programos priemon?s ,,LEADER“ projekt? atrankos komiteto pos?dyje nuspr?sta skirti 12 t?kst. eur? param?  strategijai rengti.

Planuojama strategij? rengti keturiais etapais. Pirmuoju bus vykdomas kaimo gyventoj? informavimas apie numatom? rengti strategij? ir ?traukimas ? VPS rengim?, antruoju – statistini? duomen? grupavimas ir apdorojimas, surinkt? kaimo gyventoj? poreikio tyrimo duomen? apdorojimas ir sisteminimas, VVG teritorijoje esan?i? kaimo vietovi? SSGG analiz?s atlikimas, vizijos bei VVG misijos suformulavimas, prioritet? numatymas, tre?iuoju – strategijos plano strukt?ros parengimas, priemoni? ir finansinio plano parengimas, laukiam? rezultat? prognozavimas, plano ?gyvendinimo ir prieži?ros proced?ros numatymas, tyrimo rezultat? ataskaitos parengimas ir pristatymas kaimo gyventojams, projekto pristatymas ir viešinimas. IV – uoju etapu Nacionalin? mok?jim? agent?ra vertins pateikt? Strategij?. 92 proc. l?š?, skirt? Strategijai rengti planuojama panaudoti administravimo išlaidoms (atlyginimai VVG darbuotojams, patalp? išlaikymas, kanceliarini? preki? ir popieriaus ?sigijimas ir pan.). Planuojama š.m. liepos pabaigoje pateikti parengt? Strategij? vertinimui.

 

Parengta pagal Žem?s ?kio ministerijos informacij? 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .