DUSETŲ ŠVIESUOLIUI VYTAUTUI ČYPUI PREMIJA UŽ VISUOMENINĘ VEIKLĄ

2010-08-03 07:26

Zaras? rajono savivaldyb?s kasmetin? Dominyko Bukonto premija už visuomenin? veikl? kult?ros ir meno srityje 2010 m. atiteko Duset? šviesuoliui Vytautui ?ypui. Vertinimo komisijos nariai žav?josi kandidato energija, page meile žmogui ir Duset? kraštui. Pats laureatas apie save sako, jog jam didžiausias pripažinimas, kai kiekvienas Duset? mokinukas pasisveikina.

Vytautas ?ypas gim? 1938 m. Joneliški? kaime, Rokiškio rajone, ta?iau anot laikraš?io ,,Utenis” vyriausiojo redaktoriaus Donato ?epuko ,,jis toks tikras dusetiškis, kad daugiau ir nor?ti nereiki, nes jis visk? daro, kad Dusetose b?t? gera, nenuobodu ir kult?ringa gyventi”. Ko gero, galima dr?siai sakyti , jog tikr? savo pašaukim? Vytautas ?ypas atrado 1993 m. Dusetose ?k?r?s sporto klub? ,,Ainiai”. 2008 m., minint klubo 15-os met? jubiliej?, Vytautas ?ypas apdovanotas Lietuvos Respublikos k?no kult?ros ir sporto departamento aukso medaliu ,,Už nuopelnus Lietuvos sportui”. Sporto klubas ,,Ainiai” yra sportin?s ž?kl?s federacijos, Lietuvos gali?n? federacijos, Lietuvos sporto klub? ir kult?ros asociacijos ,,Nemunas” narys. Vytauto ?ypo d?ka Duset? miestelyje 2009 m. jau 21-? kart? surengtas gali?n? turnyras.
Vytautas ?ypas asociacijos Duset? parapijos ir bendruomen?s santalka valdybos narys, jis padeda organizuoti jau šešis kartus vykusi? Duset? kraštie?i? švent?, yra Erikos ir Ram?no ?iž? pagalbininkas organizuojant unikal? v?ži? valgymo ?empionat?, sugalvojo ir ?gyvendina žmon? nešimo ?empionat? Dusetose, o Antalieptei (Zaras? rajonas) padeda startuoti, populiarinant vyšni? šaltibarš?ius, prisideda organizuojant Duset? derliaus ir amat? švent?. V. ?ypas – aktyvus laikraš?i? ,,Utenis” ir jo priedo ,,Dusetos”, laikraš?io ,,Zaras? kraštas” bendradarbis, jo d?ka ?gyvendinta daugelis ekologini?, sporto ir kult?ros projekt?, kuri? d?ka išgraž?jo Sart? ežero pakrant?s Duset? mieste. Vaikai ir suaug? Dusetose aktyviai sportuoja ir didžiuojasi futbolo, tinklinio bei šaški? komandomis.
2008 m. dusetiškiai atsid?kojo Vytautui ?ypui suteikdami Duset? Garb?s pilie?io vard? ir apdovanoj? medaliu ,,Už nuopelnus Duset? kraštui”.
Kult?ra vadiname tai, kas išlieka m?s? atmintyje, kas nugula tradicijose ir žmoni? mintyse, tod?l Vytauto ?ypo atsidavim? savo kraštui, jo puosel?jimui pasteb?jo ir ?vertino b?tent Kult?ros ir meno premij? vertinimo komisija.
Sveikiname laureat? ir linkime stiprios sveikatos ir daug aktyvi? met?. Zaras? rajono savivaldyb?s Dominyko Bukonto premija bus teikiama rugpj??io 15 d. (sekmadien?) Zaras? kult?ros centro koncert? sal?je 17.00 val. Po sveikinim? kvie?iame pasiklausyti kamerinio ansamblio ,,Vilniaus arsenalas” koncerto ,,Muzikin? laiko ir erdv?s dimensija”. Solistai Julija Stupnianek (sopranas, Lietuva) ir Stein Skjovold (baritonas, Norvegija). Programoje fragmentai iš oper? W.A. Mozart ,,Figaro vedybos”, G. Rossini ,,Sevilijos kirp?jas”. Renginys skirtas Zaras? miesto šventei, ??jimas laisvas.
Zaras? rajono savivaldyb?s informacija
Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .