Dusetiškiai kartu su lenkais kovojo prieš vokiečius

2012-09-05 07:34

Geri, viagra 100mg draugiški bendradarbiavimo ryšiai susiformavo tarp Duset? bendruomen?s ir Lenkijos Malvos miesto. Pirmas žingsnis buvo lietuvi? vaik? stovykla su 10 lenk? Dusetose. Dabar buvo gautas vardinis kvietimas seni?nui Sauliui K?bliui, seni?no pavaduotojui Raimondui Parakevi?iui ir Duset? garb?s pilie?iui Vytautui ?ypui dalyvauti viename iš didžiausi? Malvos miesto renginyje; I-OJO PASAULINIO KARO PRADŽIA Lenkijoje. Šis renginys jau vykdomas dvylikt? kart?. O penkt? kart? pavaizduojant visus karo veiksmus, net didžiulis bombardavimas. Kaip švent?s sve?iai buvo pakviestos Latvijos, Baltarusijos, Graikijos, Kipro, Ispanijos, Makedonijos, Rumunijos, Italijos ir dvi delegacijos iš Lietuvos, tai Raseini? ir Duset?. Delegacijas pri?m? Malvos miesto meras Slavomir Kovvalevvski  ir keletas tarybos nari?. Švent?s pristatymas vyko Rotuš?s aikšt?je, kurioje susirinko dešimtys t?kstan?i? ži?rov?, dalyvavo kariuomen?s veteranai, moksleivijos  atstovai, Lenkijos prezidento atstovas, Seimo nariai, Kariuomen?s vadovyb?s atstovai ir sve?iai. Švent? atidar? karinis orkestras ir šautuv? salv?. Maloniai nuskamb?jo prezidento  patar?jo žodžiai, kai buvo priimami sve?iai nuskamb?jo Duset? vardas. Visus šven?i? pradžia popiežiaus žodžiai; Kas negerbia praeities, tas negerbia sav?s. Buvo atlikta pirmos karo dienos 1939 m. rugs?jo 1 d. inscenizacija: rami Rotuš? centrin? aikšt?, vyksta ?vairiapusis gyvenimas, prekyba, žmoni? pasivaikš?iojimai, ?vairus renginiai ir staiga  š?viai ? taikius gyventojus, bei žemai praskrenda vokie?i? l?ktuvai, gatv? nus?ta lavonais, uždaromi lik? žmon?s, vokie?iai sušaudo priešiškai nusiteikusius gyventojus tiesiog gatv?je. Pasitraukia miesto karin? vadovyb?, ?  aikšt? atvyksta  vokie?i? karin? vadovyb?, Rotuš?s bokšte iškeliama fašistin? v?liava. Taip baigiasi pirmoji švent?s diena.

Antroji diena prasid?jo karo veiksmais prie Malvos miesto, kur lenk? 20 sausumos divizija gyn? prieig? prie miesto, tur?dami atsilaikyti prieš vokie?ius  nemažiau kaip i keturias dienas, kad leist? Varšuvai geriau pasiruošti gynybai. Inscenizacija buvo parodyta žmoni? b?gimu iš miesto ir visi karo veiksmai, l?ktuv? antskrydžiai, bombardavimai, vokie?i? atakos, lenk? gynyba, kontrabanda. Visa tai ne?prastai atrod? sve?iams ir ži?rovams s?dintiems trib?noje vos už keliasdešimt metr?. Ypa? ?sp?dingai  atrod? pagrindinis bunkerio sunaikinimas, kai trib?noje buvo galima jausti degan?io bunkerio karštis. M?šio pabaiga  –   lenk? vadovyb?s nurodymas kariams pasitraukti, nes jie atliko užduoti, išsilaik? keturias paras ir juos jau baigia apsupti. 20 divizijai buvo suteiktas geležin?s divizijos vardas.

Šiame inscenizuotame m?šyje dalyvavo 200 lenk? ir vokie?i? kareivi?, 40 aktori? ir daug savanori? gyventoj?. Šio renginio s?matin? vert? 300000 t?kstan?i? zlot?.

Po m?šio  meras, tarybos nariai, visuomen?s organizacij? atstovai, karo veteranai pad?jo gelias prie Malvos paminklo gyn?jams. Sve?i? tarpe g?li? pad?jo Duset? seni?nas Saulius K?blys.

Draugyst?s saitai t?s?si visus tris vakarus bendraujant su miesto vadovybe, mums priskirtais atstovais. Vis? laik? nuo m?s? neatsitrauk? renginio organizatoriai ir vert?ja ? rus? kalb?. Daug bendravome  su visomis delegacijomis, tik trukd? kalbos barjeras. Kadangi dauguma delegacij? kalb?jo angl? kalba.

Geri ryšiai užm?gsti si latviai, tikim?s artimo bendradarbiavimo.

Lenkai ateityje tikisi atvykti pas mus ir mus kvies pas juos, pageidauja kartu dalyvauti ?vairiuose projektuose.

Duset? bendruomen? ?ženg? ? bendravimo sfer? su užsienio valstyb?mis, tod?l tikim?s daug ?vairi? projekt?.

Bendruomen?s tarybos narys Vytautas ?ypas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .