Du zarasiškių projektai – tarp geriausiųjų. Kviečiame balsuoti.

2015-12-02 12:53

UAB_Vasaknos 3Žem?s ?kio ministerijos Žuvininkyst?s departamentas kartu su Nacionaline mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos, buy information pills siekdami apibendrinti 2007–2013 met? finansavimo laikotarpio rezultatus ir pažym?ti Europos S?jungos paramos reikšm? Lietuvos žuvininkyst?s sektoriui, approved organizuoja geriausi? projekt?, treat ?gyvendint? pagal Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007–2013 met? programos priemones, apdovanojimus.

Tarp geriausi?j? apdovanojimui teikiami du Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s teritorijoje UAB „Vasaknos“ ir Zaras? medžiotoj? ir žvej? draugijos ?gyvendinti projektai.

Nominacijoje „Sumanus verslas ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ pristatytas UAB „Vasaknos“ projektas „Žuvies perdirbimo cecho ?k?rimas“. Projekto pagrindinis tikslas – ?sigyti žuvies perdirbimo ?rang? ir ?kurti žuvies perdirbimo cech?, kuriame b?t? gaminami 10 nauj? žuvies produkt?, tokiu b?du diversifikuojant veikl?, paskirstant veiklos rizik?, sukuriant didesn? prid?tin? vert?, padidinant ?mon?s konkurencingumo laipsn? Lietuvos ir eksporto rinkose, vystant žuvininkyst?s sektori? Zaras? rajone ir gerinant vietos regiono ekonomin? ir socialin? klimat?.

Nominacija „Socialin? iniciatyva ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ pristatytas Zaras? medžiotoj? ir žvej? draugijos projektas „Jud?jimo negali? turintiems asmenims pritaikyt? m?g?j? žvejybai skirt? viet? ?rengimas Zaraso ežere“. Projekto tikslas – sukurti infrastrukt?r? pritaikyt? žmon?ms, turintiems jud?jimo negali?, ir sudaryti jiems s?lygas dalyvauti m?g?j? ž?kl?je. ?gyvendinus projekt? – ?rengtas takas – privažiavimas (nuo automobilio stov?jimo aikštel?s iki ežero pakrant?s) prie Zaraso ežero, pontoninis lieptas, kur? esant reikalui galima plukdyti, tod?l ne?galieji turi galimyb? žvejoti ne tik Zaraso, bet ir Zarasai?io, Balto bei Lazdinio ežeruose, ?sigytos 4 specialios ne?galiesiems pritaikytos valtys, ? kurias nuo liepto galima ?važiuoti su vežim?liu, ?sigyti 4 vnt. elektriniai varikliai, echolotas, 8 vnt. gelb?jimosi liemeni?, Zaras? medžiotoj? ir žvej? draugijai priklausan?iose pagalbin?se patalpose ?rengtas WC, pritaikytas jud?jimo negali? turintiems asmenims.

Už atrinktus nominantus balsuojama viešai, tad kvie?iame visus aktyviai dalyvauti. Balsavimas vyks iki š. m. gruodžio 7 d. 12 val. Laim?tojai bus apdovanoti š. m. gruodžio 9 d. vyksian?iame iškilmingame nugal?toj? apdovanojimo renginyje

  • Nominacija „Sumanus verslas ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ – balsuoti galite ?ia.
  • Nominacija „Socialin? iniciatyva ?gyvendinant žuvininkyst?s region? vietos pl?tros projekt?“ – balsuoti galite ?ia.

 

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG informacija

parengta pagal Žuvininkyst?s departamento informacij? https://www.nma.lt/index.php/naujienos/renkami-geriausi-zuvininkystes-projektai/7342

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .