DOSNUS KALĖDŲ SENELIS ŠNIUKŠTUOSE

2013-01-02 20:39

Eglu?i? puošimas, ed girliand? ?žiebimas, cost stebuklo laukimas ir dovanos artimiesiems – visa tai sukuri? šventin? nuotaik?. Kal?dos sven?iamos nuo seno ir n?ra nieko smagiau, patient kai namus aplanko Kal?d? senelis.
Šniukšt? ir aplinkini? kaim? gyventoj? snieguotus žiemos vakarus bei šventinius r?pes?ius vainikavo ? duris pasibeld?s netik?tas sve?ias – Kal?d? senelis. Šiais metais kiekvien? Šniukšt? seni?naitijos sodyb? aplank?s raudonais r?bais pasipuoš?s senelis su balta barzda, pradžiugino visas kartas – vaikus, t?vus ir senelius. Už?j?s ? šilt? trob? Kal?d? senelis pirmiausia nor?jo pamatyti ir išgirsti vaik? išmoktus eil?raš?ius, juk tik vaikai ištikimai laukia Kal?d? ir dovan? jiems niekada n?ra per daug.
Pasimatymas su Kal?d? seneliu buvo netik?tas ir kitiems gyventojams. Senoliams, kurie vienišas dienas leidžia prie televizori? ekran? ir girdi balsus iš radijo imtuv?, netik?tai užsuk?s sve?ias primin? laikus, kai eil?raš?ius sakydavo raudonosiui „Seneliui Šal?iui“. Ties?, maloniai nustebintas buvo ir Kal?d? senelis, kai ilgiausius eil?raš?ius apie žiem?, jausmingai deklamavo senjor? karta.
Šniukšt? kaimo kart? bendrija, kaip atgimimo ir naujo gyvenimo pradžios simbol?, kiekvienam k??i? stalui dovanojo k??iuk?, kurie nuo seno simbolizuoja duonos kepal? aukojam? proteviams. Ku?iukus iškep? Antaliept?s bendruomen?s moterys, o Antazav?s parapijos klebonas Stanislovas Tamulionis maloniai sutiko juos pašventinti. Kal?d? senelio pastangomis saujel? šventint? k??iuk? pasiek? kiekvien? bendruomen?s nar?.
Visi džiaug?si dovanomis – žaislais, rašymo bei piešimo priemon?mis, sausainiais ir saldainiais. Jau antri metai Kal?d? senelio maišu pasir?pina Zaras? krašto žmoni? su negalia s?jungos pirminink? Olga Ludziš. Bendradarbiaudama su  kolegomis iš Suomijos ji m?s? vaikus apr?pina megstomis pirštin?mis, kojin?mis, kepur?mis ir šalikais, o bendruomen?s namus papuošia praktiškais kilimais ir baldais. Šniukšt? bendruomen? d?kinga už skirtas r?b? ir kitokias labdaras, bei nam? apyvokos priemones. Lai Naujieji, ?ženg? su dvyliktuoju d?žiu, bus turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais, atneša bendradarbiavimo ir abipusio pasitik?jimo džiaugsmo.

Šniukšt? kaimo kart? bendrijos pirminink? Daiva Zakšauskien?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .