Dominyko Bukonto premijos laureatas

2010-08-19 12:06

Šiais metais Zaras? rajono savivaldyb?s Dominyko Bukonto premija
buvo teikiama rugpj??io 15 d. (sekmadien?) Zaras? kult?ros centro
koncert? sal?je 17.00 val. Zaras? rajono savivaldyb?s kasmetin?
Dominyko Bukonto premija už visuomenin? veikl? kult?ros ir meno
srityje 2010 m. atiteko Duset? šviesuoliui Vytautui ?ypui. Vertinimo
komisijos nariai žav?josi kandidato energija, web meile žmogui ir Duset?
kraštui
Premij? ?teik? ir laureat? sveikino, viagra buy bei stiprios sveikatos ir
daug aktyvi? met?  link?jo Zaras? rajono savivaldyb?s meras.
A.Abramavi?ius .Laureat? pasveikino Zaras? savivaldyb?s VVG
pirmininkas A.Veikšra, Seimo narys A.Dumbrava, Zaras? kult?ros centro direktor? Jovita Mikutavi?ien?, Duset? seni?nijos
seni?nas S. K?blys, Duset? parapijos ir bendruomen?s santalka valdybos
nar? D.Topalskien?, Sad?n? kaimo bendruomen?s pirminink?
R.Macijauskien?, draugai ir artimieji.
Po sveikinim? susirinkusieji buvo pakviesti pasiklausyti
kamerinio ansamblio ,,Vilniaus arsenalas” koncerto ,,Muzikin? laiko ir
erdv?s dimensija”. Solistai Julija Stupnianek (sopranas, Lietuva) ir
Stein Skjovold (baritonas, Norvegija). Programoje fragmentai iš oper?
W.A. Mozart ,,Figaro vedybos”, G. Rossini ,,Sevilijos kirp?jas”.
Renginys skirtas Zaras? miesto ir Žolini? šventei.

Regina Macijauskien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .