Diskusijos dėl Zarasų ir Visagino žuvininkystė regiono vietos veiklos grupės veiklos strategijos krypčių

2010-05-10 12:53
Paskelbta VVG

Š.m. geguž?s 13 d. 10 val., page   Zaras? rajono savivaldyb?s Didžiojoje sal?je organizuojamas Zaras? ir Visagino žuvininkyst? regiono vietos veiklos grup?s nari? ir suinteresuot? asmen? bei bendruomeni? atstov? susirinkimas. Jo metu bus diskutuojama d?l  Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategijos 2007 – 2013 m. kryp?i?  bei planuojam? investicij? pagal kiekvien? krypt?.

Galimos kryptys yra šios: žuvininkyst?s sektoriaus konkurencingumo didinimas; ekonomin?s veiklos pertvarkymas, illness keitimas, medical ypa? skatinant ekologin? turizm?; žuvininkyst?s produkt? vert?s didinimas; mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastrukt?ros bei paslaug? r?mimas; žuvininkyst?s region? aplinkos saugojimas; pakrant?s kaimeli? bei gyvenvie?i?, kuriose vykdoma žuvininkyst?s veikla, atnaujinimas ir pl?tra bei gamtos ir architekt?ros paveldo saugojimas ir stiprinimas; gamybos potencialo žuvininkyst?s sektoriuje, kai jam padaroma žala d?l stichini? arba pramonini? nelaimi?, atk?rimas; žuvininkyst?s region? vietos veiklos grupi? regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas; geb?jim? ?gijimas žuvininkyst?s region? pl?tros strategijos ?gyvendinimui palengvinti; žuvininkyst?s sektoriaus darbuotoj? mokym? organizavimas.

Susirinkime dalyvaus UAB „Konsultus“ atstovas Žilvinas Gelgota. Ši ?mon? laim?jo viešuosius pirkimus ir dalyvauja rengiant min?t? strategij?.

Primename, jog Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013 m.“ Tai Kietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 207 – 2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? opl?tra“ priemon?s „Technin? parama žuvininkyst?s region? studijoms atlikti, žuvininkyst?s region? pl?tros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkyst?s regrion? pl?tros strategij?, mokyti“ paramos sutartis. Pagal j? ZVŽRVVG skirta 67 228 lit?  paramos tinkamoms projekto išlaidoms. Strategija turi b?ti  parengta iki 2010 m. birželio 21 dienos.

Projekto tikslas – skatinti žuvininkyst?s pl?tr? vietos iniciatyvos ir partneryst?s pagrindu, telkti regiono gyventojus ir ugdyti j? geb?jimus veikti kartu, pasinaudojant LEADER metodika, parengti Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategij? 2007 – 2013 m.“

ZVŽRVVG narius, bendruomenes, žuvininkyst?s veikla suinteresuotus juridinius ir fizinius asmenis maloniai kvie?iame ? susirinkim?. Registracija b?tina. Registruotis tel. 37051, 37052 arba zvzrvvg@zarasai.lt, verslas@zarasai.lt

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .