Dimitriškių kaime – nauja vaikų žaidimo aikštelė

2012-06-18 12:21

Dimitriški? kaimo bendruomen?s centras s?kmingai ?gyvendino projekt? “Viešosios erdv?s sutvarkymas, pilule ?rengiant vaik? žaidim? aikštel? Dimitriški? kaime”. Šio projekto d?ka sukurta aplinka, viagra kurioje vaikai ir jaunimas gali saugiai žaisti ir turiningai praleisti laisvalaik?. ?gyvendinant projekt? ?rengta vaik? žaidimo aikštel? su 10 žaidimui skirt? statini? (vaik? žaidim? kompleksas (s?puokl?s, visit this namelis su nu?iuožimu ir užlipimu, „beždžioniuk?“ tiltukas, skersinis, vertikal?s laiptukai), sm?lio d?ž? su atsidaromais suoliukais atsis?dimui; stalas ir du suolai (2 vnt); poilsio suoliukai su atramomis (4 vnt.); šiukšliad?žes (2 vnt.) ir sutvarkyta apleista viešoji erdv?. Bendra projekto vert?: 24 600 Lt. Projektas finansuotas iš Lietuvos Respublikos Žem?s ?kio ministerijos paskelbtos priemon?s „Parama kaimo bendruomen?ms“.

Tikimasi, kad vaik? žaidim? aikštel?s ?rengimas Dimitriški? kaime pad?s lavinti vaik? fizinius, emocinius, socialinius ?g?džius bei išspr?s vaik? užimtumo ir papildomo ugdymo problemas. Kita projekto ?gyvendinimo nauda –  viešosios erdv?s sutvarkymas. Žem?s sklypas, ?rengus vaik? žaidim? aikštel?,  ?gijo estetin? vaizd? ir papuoš? vieš?j? Dimitriški? kaimo erdv?.

Geguž?s 23 d. vykusiame vaik? žaidimo aikštel?s atidaryme gausiai dalyvavo Dimitriški? bendruomen?s nariai ir j? atžalos, Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius, Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius Vytautas Sekonas,

Dimitriški? bendruomen?s centro pirminink? Stas? Goštautien?, spaudos atstovai,  kiti sve?iai. Rengin? par?m?s LR Seimo narys Algimantas Dumbrava padovanojo du krepšinio lankus nauj?jai aikštelei. Zaras? sporto centras atidarymo metu jauniesiems Dimitriški? bendruomen?s nariams sureng? varžybas, o rung?i? nugal?tojams ?teik? medalius.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .