Dar vienas žingsnis strategijos įgyvendinimo etape

2010-04-01 15:13
Paskelbta VVG

Nueitas dar vienas etapas, buy Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (ZSVVG) parengtos 2007 – 2013 met? strategijos ?gyvendinimo link. Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra š. m. kovo 19 d. pasiraš? sutart? su Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos d?l projekto „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategija“ ?gyvendinimo pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 – 2013 met? programos krypties „LEADER metodo ?gyvendinimas“ priemon? „Vietos pl?tros strategij? ?gyvendinimas“.

„Tai – daugiau kaip vieneri? met? intensyvaus visos komandos darbo rezultatas“, adiposity – sako Arvydas Veikšra. 2009 met? vasario m?nes? 90-?ia bal? (iš 100 galim?) buvo ?vertinta ZSVVG parengta strategija, o paraiškos strategijos finansavimui derinimas su Nacionaline mok?jim? agent?ra d?l subjektyvi? ir objektyvi? priežas?i? užtruko iki 2010 met? sausio. „N?ra to blogo, kas neišeit? ? gera“, – sako ZSVVG pirmininkas. „Buvo gera proga strategijos veiklas, planuojamus rezultatus suderinti su naujausias strategijos ?gyvendinimo taisykli? reikalavimais, o nuo to – tik lengviau bus strategij? ?gyvendinti ir pasiekti planuotus rezultatus“.

Vertinant paraišk? Strategijai finansuoti, buvo patvirtinta ir Strategijos administravimo komanda, kurios projekt? ?gyvendinimo patirtis, išsilavinimas, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai ir akreditacijos Žem?s ?kio ministerijos programos LEADER ir žemdirbi? mokymo metodikos centre vertintojams nek?l? abejoni?. Tai Arvydas Veikšra, Danut? Tiškevi?ien?, J?rat? Bui?enkien? ir Nijol? Šukštulien?.

Strategijos vykdytojui teis?s aktuose bei Paramos strategijai ?gyvendinti sutartyje numatyta tvarka ir s?lygomis kompensuojama iki 6,54 mln. lit?, t. y. 100 proc. vis? tinkam? kompensuoti Strategijos ?gyvendinimo išlaid?. Strategijos ?gyvendinimo pabaiga – 2014 m. gruodžio m?nuo.

Artimiausiu metu bus paskelbtos Bendrosios taisykl?s, pagal kurias Zaras? rajono bendruomen?s, asociacijos, kaimo vietovi? verslininkai gal?s teikti Vietos paraiškas projekt? finansavimui gauti. Paraiškas bus galima teikti pagal Strategijos prioritetuose numatytas veiklos sritis: „Kaim? viešosios infrastrukt?ros, bendruomenei svarbi? pastat? ir vieš?j? erdvi? b?kl?s gerinimas“, „Vandens kokyb?s gerinimas, vandentiekio sistem? renovacija“, „Kult?ros ir gamtos paveldo objekt? b?kl?s ir infrastrukt?ros apie juos gerinimas“, „Amat? ir smulkaus verslo vystymas“, „Jaunimo, socialiai atskirt? socialini? grupi?, kaimo gyventoj? aktyvumo skatinimas“.

Planuojama, jog pirmasis paraišk? pri?mimo etapas bus vykdomas 2010 m. geguž?s – rugpj??io m?nesiais. Tuo pat metu vyks konsultacijos ir mokymai pareišk?jams. Projektams finansuoti skirta iki 5,1 mln. lit?. Nesp?jusieji ? pirm?j? etap?, paraiškas gal?s teikti 2012 m. pradžioje. Tre?iasis paraišk? surinkimo etapas planuojamas 2013 metais.

Projekto administrator?
Nijol? Šukštulien?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .