Dainų pynė Lietuvos Nepriklausomybei

2010-02-22 16:06

mind vadovaujamas S. Gudonien?s” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/2-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Iš l?to krentant snaig?ms, web plev?suojant trispalvei, pamin?ti Lietuvos Nepriklausomyb?s dien?  m?s? krašto žmon?s rinkosi ? Duset? meno mokyklos akt? sal?.

Visus  gausiai susirinkusius suvienijo ir šventiškai  nuteik? sugiedotas  Lietuvos himnas,  nuo kurio skambesio virp?jo kiekvieno širdis.

Pirmasis dusetiškius, šven?ian?ius Lietuvos Nepriklausomyb?s devyniasdešimt antr?sias metines, pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava. Jo žodžiai pripild? susirinkusi?j? širdis tiesos ir  ramyb?s. Seimo narys link?jo, kad T?vyn?s meil?s pilnatv? prasid?t? kiekvieno iš m?s? širdyse, šeimose, šviesiose ir tauriose mintyse. „Juk mes taip pat, kaip ir m?s? t?vai, prot?viai, einame ? t? pat? tiksl?, vedini t? pa?i? sieki?, susitelk? ir tvirti savo dvasioje,“ – teig? parlamentaras.

Duset? seni?nas Saulius K?blys sveikindamas su Vasario 16-?ja primin? jau nesan?ius tarp m?s?, bet labai svarbius Lietuvai žmones. Prieš iškilming? min?jim? buvo pad?tos g?l?s ant m?s? kraštie?io Steigiamojo Seimo nario Juozo Buzelio kapo Sad?n? kapin?se.

Taip pat jis perdav? link?jimus nuo Duset? krašto garb?s pilie?io  Donato ?epuko, kuris negal?jo b?ti kartu.

Zaras? rajono mero patar?ja Olga Raugien? atvyko su kilnia misija  - ?teikti  Duset? meno mokyklos mokytojui Juozui Švedui Zaras? rajono kult?ros ir meno premij? už profesionali? veikl?. Trumpas mokytojo pristatymas, šilti pad?kos žodžiai, graž?s palink?jimai atei?iai  buvo palyd?ti sal?s  plojimais ir skambia giesme „Ilgiausi? met?“. Mokytoj? šiltai sveikino ir antalieptiškis Mykolas Piurko, kuris yra dainav?s Juozo Švedo suburtame chore,  bei meno mokyklos direktor? Dalia Deinien?.

Tokiom  džiugiom nuotaikom  prasid?jo šventinis koncertas, skirtas šiai garbingai datai pamin?ti.  Renginyje dalyvavo Duset? klebinas Salvijus.Rengin? ved? gimnazistai Dovil? Petruly? ir Vilius Andriuškevi?ius. Jie trumpai primin? 1918 met?  vasario 16 dienos ?vykius.

„Mes visi savo širdy nešiojam?s T?vyn?. Ji – miškai, pievos, up?s, miestai, kalba ir mes, Lietuvos žmon?s, auginantys  vaikus, kuriantys savo šalies gerov?, men? ir tikintys Lietuva“,- skamb?jo gimnazist? žodžiai.

Koncertas buvo ?sp?dingas: atlik?jas keit? atlik?j?, ? scen? lipo vis kitas kolektyvas. Sal?j skamb?jo moter? dueto atliekamos dainos,  gimnazis?i? Aist?s ir Livetos šveln?s balsai ir gitar? skambesys virpino sielas,  akordeon? nuotaikingi garsai skland? ore. Merginos iš meno mokyklos skambino rojaliu, o Duset? kult?ros nam? folklorinis ansamblis primin? liaudies dainas, šokius, papro?ius. Lyriškai nuteik?  akordeoninink? kvarteto sugriežtas valsas iš kino filmo „Mano meilus ir švelnus žv?ris“.  Koncert? vainikavo  moter? ir meno mokyklos vaik?  jungtinis choras, atlik?s A. Baranausko dain? „Giedu dainel?“. O kad ne tik skambiais dainor?li? balsais gars?ja m?s? gimtasis kraštas, bet vaizdingom Duset? apylink?m, Šventosios vingiais, ežer? m?lynomis akimis, ži?rovai gal?jo ?sitikinti didžiuliame ekrane steb?dami lietuvi? kalbos mokytojos Dainoros Bili?nait?s parinktus puikius Lietuvos panoraminius vaizdus. Neb?tum?m tur?j? tokio nuostabaus koncerto be kolektyv? vadov?: Dalios Dainien?s, Reginos Garliauskien?s, Juozo Švedo, Sigitos Gudonien?s, Egl?s Kuzmien?s,  Janinos Kaškauskien?s. D?kojame jiems!

Laimingi žmon?s skirst?si, niekur neskub?dami, bendraudami ir džiaugdamiesi, kad gyvena laisvoj Lietuvoj.

Sigita Šutait?, 4gA kl.

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .