Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupei nominacija – LEADER VARTAI

2015-11-25 Nėra komentarų

Leader konferencija 5k? jau aštunt? kart? Programos „LEADER“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro rengiam? dviej? dien? kasmetin? tarptautin? konferencij? „LEADER – nauja pradžia” Raudondvario meno inkubatoriuje lapkri?io 11-12 dienomis rinkosi atstovai iš vis? Lietuvos vietos veiklos grupi?, information pills Žem?s… Skaityti daugiau

Krāslava gaida Jūs! Kraslava laukia Jūsų!

2015-07-21 Nėra komentarų

DSC07926Tokiais žodžiais kvietimuose ir plakatuose m?s? netolimi kaimynai, dosage patikimi tarptautini? projekt? partneriai iš Latvijos Respublikos Kraslavos miesto, see pasitiko miestel?nus ir sve?ius, sickness atvykusius ? miesto švent?s renginius. Dvi dienas vykusios miesto… Skaityti daugiau

Bendradarbiauja vietos veiklos grupės

2013-08-06 Nėra komentarų

DSC06737Kupiškio r. VVG ir Zaras? savivaldyb?s VVG ?gyvendina teritorinio bendradarbiavimo projekt? , healing ,…ti graži v?tala ir širdžiai ramumas, approved t? žmon?li? suvajimas ir visas linksmumas…“, health kurio vert? yra  147 244,00 Lt;… Skaityti daugiau

Bendruomenės namai keliasi naujam gyvenimui

2013-02-28 Nėra komentarų

Salako bendruomen? „Sakalas“  2013 metais ?gyvendino vietos projekto , decease ,Kontoros pastato rekonstravimas pritaikant patalpas Salako bendruomen?s poreikiams” pirm?j? etap? pagal „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategij?“, remiantis Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 m. programos kryptimi „LEADER metodo ?gyvendinimas“. … Skaityti daugiau

Gerosios patirties projektų pavyzdžiai bendruomenėms

2012-10-30 Nėra komentarų

Viešoji ?staiga „Darnaus vystymo iniciatyvos“ pareng? ir platina leidin? „Kaimo verslumas: geroji bendruomeni? patirtis“, this web nes pastaruoju metu, cure siekiant paspartinti kaimo gyventoj? per?jim? prie ne žem?s ?kio veiklos, drugs daug d?mesio skiriama… Skaityti daugiau

PAPILDOMA INFORMACIJA DĖL KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2

2012-05-24 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup? vadovaudamasi Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s tarybos  nutarimu ( 2012-05-23 d. protokolas Nr.10), remedy prat?sia  kvietim?  teikti vietos projekt? paraiškas iki 2012 m. birželio 12 d. 17 val.

Kvietimo teikti… Skaityti daugiau

Pasirašyta vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos naudojimo sutartis

2012-05-07 Nėra komentarų

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, cost Socialini? paslaug? prieži?ros departamentas prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos ir Zaras? rajono savivaldyb? vietos bendruomeni? savivaldos 2012 met? programos vykdymui pasiraš? trišal? Valstyb?s biudžeto l?š? naudojimo vietos bendruomeni? taryb? sprendimams ?gyvendinti… Skaityti daugiau

Lietuvos VVG atstovai sėmėsi patirties kelionėje į Slovakiją

2012-02-28 Nėra komentarų

Lietuvos vietos veiklos grupi? tinklas drauge su Slovakijos Tatr? regiono vietos veiklos grupe „SPIŠ“ pagal Lietuvos KPP 2007-2013 met? programos priemon?s „Technin? pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ projekt? „Lietuvos ir Slovakijos vietos veiklos grupi? tinkl? partneryst? ?gyvendinant kaimo gyvenimo… Skaityti daugiau

Užgavėnių šventei artėjant

2012-01-31 Nėra komentarų

Nepab?g? spustel?jusio šaltuko visi norintys tinkamai pasirengti art?jan?ioms Užgav?n?ms, thumb savaitgal? rinkosi ? bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?no“ kromel?. ?ia buvo galima sutikti ir štadvilie?i?, online ir zarasiški?. Rinkosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vis?… Skaityti daugiau

Rengiamos taisyklės antrajam vietos paraiškų kvietimui

2012-01-23 Nėra komentarų

Sausio 17-18 dienomis vyko seminaras vietos veiklos grup? administruojantiems asmenims bei vietos veiklos grup?s tarybos nariams, order kurio tema , sales ,Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos speciali?j? taisykli? ir j? pried? parengimas antrajam kvietimui teikti vietos… Skaityti daugiau

. . . .