Krāslava gaida Jūs! Kraslava laukia Jūsų!

2015-07-21 Nėra komentarų

DSC07926Tokiais žodžiais kvietimuose ir plakatuose m?s? netolimi kaimynai, dosage patikimi tarptautini? projekt? partneriai iš Latvijos Respublikos Kraslavos miesto, see pasitiko miestel?nus ir sve?ius, sickness atvykusius ? miesto švent?s renginius. Dvi dienas vykusios miesto… Skaityti daugiau

Kaip pomėgis suburia naują bendruomenę

2013-08-05 Nėra komentarų

Line step2 Linijiniai šokiai aktyviai ?siveržia ? zarasiški? laisvalaik?. Pasibaigus projektui „K?ryba – mano viltis“ projekto dalyviai neišsibarst?, ampoule o susib?r? ? nauj? bendruomen? Zaras? rajone – linijini? šoki? studij? „Line step“, kuriai vadovauja iniciatyvi šoki? entuziast? Jurgita Mikutavi?ien?.… Skaityti daugiau

Dusetiškiai kartu su lenkais kovojo prieš vokiečius

2012-09-05 Nėra komentarų

Geri, viagra 100mg draugiški bendradarbiavimo ryšiai susiformavo tarp Duset? bendruomen?s ir Lenkijos Malvos miesto. Pirmas žingsnis buvo lietuvi? vaik? stovykla su 10 lenk? Dusetose. Dabar buvo gautas vardinis kvietimas seni?nui Sauliui K?bliui, seni?no pavaduotojui Raimondui Parakevi?iui ir Duset?… Skaityti daugiau

Užgavėnių šventei artėjant

2012-01-31 Nėra komentarų

Nepab?g? spustel?jusio šaltuko visi norintys tinkamai pasirengti art?jan?ioms Užgav?n?ms, thumb savaitgal? rinkosi ? bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?no“ kromel?. ?ia buvo galima sutikti ir štadvilie?i?, online ir zarasiški?. Rinkosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vis?… Skaityti daugiau

„Zarasų jaunimas“ organizuotos bei įgyvendintos akcijos „Padovanok spindulėlį šviesos“ finalas

2011-02-16 Nėra komentarų

Ši? met? sausio m?nes? ?vyko asociacijos „Zaras? jaunimas“ organizuotos bei ?gyvendintos akcijos „Padovanok spindul?l? šviesos“ finalas. Zarasie?i? aukotos knygos pasiek? 11 bibliotek?, diagnosis 5 darželius ir vien? dienos centr?. Tai pirmoji tokio pob?džio visiškai zarasietiška akcija, Skaityti daugiau

Žmonų nešimo sporto apžvalga

2010-07-13 Nėra komentarų

Pernai Dusetose prad?tas kultivuoti žmon? nešimo sportas ?gavo didelius tempus ir iškeliavo ? Europos platumas, no rx 2009 m. Dusetose Sart? ežero pakrant?s trasoje buvo surengtas pirmas šalies ?empionatas. Nugal?jo sportininkai iš Marijampol?s Vytautas Kirkliauskas ir Neringa Grinkevi?i?t?… Skaityti daugiau

Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Toliejuose

2010-07-09 Nėra komentarų

Jau tradicija tap?s Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis šiais metais šešt?j? kart? sukviet?  Anykš?i?, order Utenos, case Mol?t?, illness Zaras?, Ignalinos ir kit? aplinkini? rajon? kaimo bendruomeni?, valdžios, verslo, mokslo ir spaudos atstovus susiburti draug?n,… Skaityti daugiau

Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

2010-07-08 Nėra komentarų

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, ed kur  suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?.

Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio  aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt?  dien? ir laik? leidome daug smagiau,… Skaityti daugiau

Visi besidomintys kviečiami į susitikimus Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono strategijai rengti

2010-04-14 1 komentaras

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, visit this site pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013… Skaityti daugiau

ZARASAI – mažoji Lietuvos Šveicarija

2010-03-25 Nėra komentarų

Žmonij? visada trauk? žmogaus išbandymo reikalaujantys žygdarbiai: pažinti svetimus kraštus, approved kopti ? aukštus kalnus, pakilti ? or?,  kosmos?.To tikslo, to siekimo neatbaid? nei amžiai, nei aukos, nei sunkumai. Visada atsirasdavo pasiryž?li?, kurie siekdavo naujo, nežinomo, nepaž?stamo.… Skaityti daugiau

. . . .