Krāslava gaida Jūs! Kraslava laukia Jūsų!

2015-07-21 Nėra komentarų

DSC07926Tokiais žodžiais kvietimuose ir plakatuose m?s? netolimi kaimynai, dosage patikimi tarptautini? projekt? partneriai iš Latvijos Respublikos Kraslavos miesto, see pasitiko miestel?nus ir sve?ius, sickness atvykusius ? miesto švent?s renginius. Dvi dienas vykusios miesto… Skaityti daugiau

Neįprastas sportas Dusetose

2013-08-06 6 komentarų

546Duset? miesto viename iš  gražiausi? kampeli?, more about  Pauliaus Širvio parke, clinic buvo surengtos Lietuvos virv?s traukimo ?empionato III etapas. Tai ne?prasto sporto šaka, kuri išsirutuliojo iš m?g?jiško sporto. Visuose renginiuose rengiamos virv?s traukimo atrakcijos.… Skaityti daugiau

Kaip pomėgis suburia naują bendruomenę

2013-08-05 Nėra komentarų

Line step2 Linijiniai šokiai aktyviai ?siveržia ? zarasiški? laisvalaik?. Pasibaigus projektui „K?ryba – mano viltis“ projekto dalyviai neišsibarst?, ampoule o susib?r? ? nauj? bendruomen? Zaras? rajone – linijini? šoki? studij? „Line step“, kuriai vadovauja iniciatyvi šoki? entuziast? Jurgita Mikutavi?ien?.… Skaityti daugiau

UŽGAVĖNĖS ŠLYNINKOS MALŪNE!!!

2013-01-17 Nėra komentarų

Prad?jome ruoštis varyti žiem? iš kiemo.VASARIO 9-OJI – UŽGAV?N?S!!!
Šioje švent?je smagu b?ti artistu ar ži?rovu, ampoule o gal-?domiu personažu.
Kas neturite kauki?, diagnosis kvie?iame atvykti ? Šlyninkos mal?n? sausio 19,26 d.d.
(šeštadieniais)… Skaityti daugiau

Projektas „Jaunimas prieš bendraamžių psichotropinių medžiagų vartojimą Zarasų mieste ir rajone“

2011-12-29 Nėra komentarų

Zaras? socialini? paslaug? centras gavo finansavim? projekto „Jaunimas prieš bendraamži? psichotropini? medžiag? vartojim? Zaras? mieste ir rajone“ vykdymui. Projektas finansuojamas LR finans? ministerijos l?šomis Valstyb?s ?mon?s Ignalinos atomin?s elektrin?s eksploatavimo nutraukimo programos pri?emonei “Skati?nti? j?auni?mo nevyri?ausybi?ni?? organi?zaci?j?? ir j?auni?mo verslumo… Skaityti daugiau

Šaškių mėgėjų žiniai

2011-11-17 Nėra komentarų

Gruodžio 11 d. Duset? K. B?gos gimnazijos sporto sal?je organizuojamas tarptautines Aukštaitijos bendruomeni?  asmenines šaški? turnyras.
Turnyras LSKK ASOCIACIJOS „Nemunas“ prizams laim?ti.
Kvie?iame Aukštaitijos šaškininkus, website bei sportininkus iš Latvijos respublikos Daugpilio raj.
Startinis mokestis… Skaityti daugiau

Antazavės kultūros ir sporto festivalis

2011-08-19 Nėra komentarų

Paskutin? liepos savaitgal? vyko 16-asis Antazav?s kaimo  festivalis.      Penktadienio pavakar? po darb? antazaviškiai ir sve?iai rinkosi ? sen?j? mokyklos stadion?. Susirinkusieji l?kuriavo, information pills laukdami renginio pradžios. Ir štai svarbus akcentas:  riaumodamas atried?jo “zaporožietis”, viagra saleSkaityti daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS RENGINYJE SVEČIAVOSI ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS

2010-10-28 Nėra komentarų

Spalio 22 d. Zaras? rajone lank?sis Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius savo vizit? prad?jo ?kinink?s Irinos Zalubien?s sodyboje. Ministras dom?josi kaip sekasi pasinaudoti Europos S?jungos parama ?gyvendinant konkre?ius projektus ?kyje, buy more about kokios yra problemos, ar patenkinti… Skaityti daugiau

„Socialinės virtuvės“ suka į šiaurę

2010-09-18 Nėra komentarų

Rugpj??io 21 d. prad?jusios kelion? po Lietuv? Širvintose, clinic Socialin?s virtuv?s suka ? šiaur? ir jau rugs?jo 19 dien? šis novatoriškas socialinis projektas, physician padedant Nacionaliniam socialin?s integracijos institutui, visai dienai ?sikurs Zarasuose esan?ioje S?li? aikšt?je.… Skaityti daugiau

Ar norėtum praleisti dieną su žinomais įvairių profesijų žmonėmis?

2010-09-15 Nėra komentarų

Rugs?jo 26 dien?, adiposity 10 val. kvie?iame jaunim?  ? Šlyninkos vandens mal?n?  aktyviai ir linksmai praleisti dien? su žinomais ?vairi? profesij? žmon?mis!

Visi kartu žaisime dažasvyd? -  tur?site prog? atstovauti savo komand? kartu su žinomais Zaras? žmon?mis   priešakyje. … Skaityti daugiau

. . . .