Biblioteka – kaimo bendruomenės židinys

2014-01-06 17:51

image  423Zaras? viešoji biblioteka baig? ?gyvendinti du metus trukus? projekt? „Mobiliojo centro suk?rimas kaimo bendruomeni? švietimui“. Kaip ši iniciatyva paveik? Zaras? rajono bendruomenes, health kalbam?s su projekto vadove, bibliotekos vyr. metodininke Stanislova BIKUL?I?TE.

 

Stanislova, paaiškinkite pla?iau, kas yra mobilus švietimo centras. Juk, kaip sako projekto pavadinimas, per du metus buvo kuriamas b?tent jis.

Mobil? švietimo centr? sudaro penkios kompiuterizuotos darbo vietos, tai yra, penki nešiojamieji kompiuteriai ir nedideli, lengvai transportuojami staliukai, taip pat vaizdo kamera ir fotoaparatas. Visos šios priemon?s projekto metu keliavo iš vieno Zaras? viešosios bibliotekos padalinio ? kit? ir buvo naudojamos kaimo bendruomeni? švietimui.

Ar toks ir buvo projekto tikslas – ?sigyti kompiuterin?s technikos?

Jokiu b?du ne. Kompiuterin? technika t?ra tik priemon? ?vairiems bendruomen?s nari? ?g?džiams lavinti. M?s? tikslas buvo paskatinti kaimo bendruomen?s narius naujoms iniciatyvoms, mažinti jaunimo ir socialiai jautresni? visuomen?s grupi? atskirt?. Siekiant šio tikslo Antaliept?s, Duset? K. B?gos, Salako ir Turmanto bibliotek? bibliotekinink?s organizavo pradinio kompiuterinio raštingumo kursus.

Ko buvo mokoma ši? kurs? metu?

Pirmiausia reikia pamin?ti, kad didžioji dauguma kurs? dalyvi? buvo vyresnio amžiaus žmon?s. Bibliotekinink?s, pa?ios baigusios bazinio kompiuterinio raštingumo kursus ir kasdien dirban?ios kompiuteriu, senjorus iš pradži? supažindino su kompiuteriu, jo technine ir programine ?ranga. V?liau mok? dirbti su tekst? redagavimo programa Microsoft Word. Kiek pramokus vesti tekstus, pripratus prie klaviat?ros, dalyviai buvo supažindinti su neribotomis interneto galimyb?mis. Daugelis j? buvo nuoširdžiai nusteb?, kad internete galima rasti tiek ?vairiausios informacijos. Be jokios abejon?s, bibliotekinink?s itin akcentavo, kad naršymas internete yra smagus užsi?mimas tik tuomet, kai tai daroma saugiai, tod?l svarbi kurs? dalis buvo ir saugus naršymas.

Geb?jimas kurti tekstus kompiuteriu yra svarbus, ta?iau šiandien daugeliui kompiuterio ekranas bene tiesiogine prasme yra tap?s langu ? pasaul? – jo d?ka galime bendrauti su tolimiausiame pasaulio kampe esan?iais mums brangiais žmon?mis…

Žinoma, kad kurs? dalyviai buvo supažindinti ir su šiomis galimyb?mis, patys praktiškai band? kalb?tis ir bendrauti su artimaisiais elektroniniu paštu ar skaipu. Daugeliui tai buvo mielas atradimas, juk dažno vaikai ar an?kai gyvena užsienyje.

O kam buvo skirti videokamera ir fotoaparatas?

Reik?t? sakyti yra skirti, nes visos šios priemon?s projektui pasibaigus niekur nedingta ir jomis gali naudotis vis? Zaras? rajono bendruomeni? nariai. Tereikia susisiekti su artimiausia biblioteka. Tai yra, jei J?s? bendruomen? organizuoja švent? ir nori ?amžinti gražiausias akimirkas, ta?iau neturi fotoaparato, galite dr?siai kreiptis ir reikiam? ?rang? pasiskolinti.

Na, fotoaparatu dalyviai mok?si fotografuoti, o videokamera – filmuoti (šypsosi, – aut. past.). Taip pat sužinojo, kaip vis? ši? medžiag? tinkamai apdoroti – susikurti kompiuteryje nuotrauk? katalogus, r?šiuoti, redaguoti. Tam buvo naudojamasi nemokama nuotrauk? redagavimo programa Picassa.

Susidaro ?sp?dis, kad išd?styti toki? pla?i? program? bibliotekinink?ms prireik? nemažai laiko.

Na, ne visai taip. Vienas užsi?mimas trukdavo maždaug 2 valandas. Dalyviai rinkdavosi kart? per savait?. Visa medžiaga buvo padalinta ? 5 pamokas (+ filmavimo / fotografavimo pagrind? užsi?mimas). Kiekvienoje bibliotekoje kursai buvo kartojami 3 kartus, taigi dalyviai tikrai gal?jo visk? nuodugniai išsiaiškinti, užpildyti žini? spragas.

Ar kaimo žmon?s noriai dalyvavo šiame projekte?

Tikrai taip. Išmokti naudotis kompiuteriu iš viso panoro 87 kaimo gyventojai. Manau, atsižvelgiant ? nedidel? kaimo bendruomeni? gyventoj? skai?i?, tai visai neblogas rodiklis. Tiesa, jaunimas labiau dom?josi filmavimo ir fotografavimo užsi?mimais, naudotis kompiuteriu jis ir taip moka.

Kokios šio projekto ateities perspektyvos?

Biblioteka yra šiuolaikin? informacijos ?staiga, negalime sau leisti atsilikti, privalome r?pintis visuomen?s švietimu, kompiuterinio raštingumo didinimu. Juk be kompiuterio šiais laikais – n? iš vietos. Spar?iai populiar?ja internetin? bankininkyst?, kaimo žmon?s ateina ? bibliotek? susimok?ti mokes?i?, pabendrauti su užsienyje ar kituose miestuose gyvenan?iais artimaisiais. Gal? gale – pabendrauti gyvai su ?ia dirban?ia bibliotekininke, paprašyti jos pagalbos. Kaip jau min?jau, projekto metu ?gyta technika t?ra tik priemon? ?vairiausioms id?joms ?gyvendinti. O j? mums ir ypa? k?rybingiems kaimo bendruomeni? žmon?ms tikrai netr?ksta.

Belieka paklausti, kas pad?jo šiais gražiai iniciatyvai tapti realybe?

Projektas buvo finansuotas iš Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos ?gyvendinimo pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 met? program? ir Zaras? rajono savivaldyb?s l?š?. Ta?iau jis neb?t? ?vyk?s be nuoširdaus ir kruopštaus kaimo bibliotekininki? darbo. A?i? Joms – Danutei Koroliovai, Astai Gudelienei, Eglei Steponavi?ienei, Halinai Striškienei, Vandai Stepanavi?ienei, Jelenai Gurskajai ir Marinai Voropajevai.

Šis projektas neb?t? s?kmingai užbaigtas ir be sumanios vadov?s. A?i? už pokalb?!

 

Kalbino Virginija PUPEIKYT?,

Zaras? viešosios bibliotekos atstov? ryšiams su visuomene

 

Zaras? viešosios bibliotekos archyvo nuotraukose – mokym? akimirkos.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .