Vosgėlių kaimo kartų bendrija

Vosg?li? k., information pills Duset? pšt., LT-32310 Zaras? r.sav.

Tel.: + 370 611 41636

El.p.reginele6887@gmail.com

Bendruomen?s pirminink? – Regina Jakutiene

 Zaras? rajono Vozg?li? kaimo kart? bendruomen? ?steigta 2010 m. balandžio 6 d. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Vosg?li? bendruomen? jungia Vosgeli?, Davaini?, Bilaiši? kaimus. 2010 m. bendruomen? ?stojo ? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?.

Pagrindiniai bendruomen?s tikslai: saugoti kult?rin? paveld?, skatinti saviraiškos poreik?, skatinti dom?jim?si t?višk?s papro?iais, kult?ra, poilsio ir pramog? organizavimas kaimo gyventojams.

Bendradarbiauja  su Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka.

. . . .