Turmanto rusų bendruomenė

Zaras? g. 1, salve Turmantas, generic LT – 32205,  Zaras? r. sav.

Tel.: +370 671 20773

El p.:  taniusha.net@gmail.com

Bendruomen?s pirminink? –  Tatjana Jermolajeva

Turmanto Rus? Bendruomen? ?steigta 2007 met? geguž?s 29 dien?. teisin? organizacijos  forma – asociacija.  Savo veikl? bendruomen? vykdo – Turmanto miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Pagrindiniai veiklos tikslai: atstovauti rus? bendruomen? vietos savivaldoje; formuoti ir puosel?ti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papro?ius; skatinti pilietin?s visuomen?s k?rim?si;

saugoti ir puosel?ti rus? tautyb?s gyventoj? kult?rin? paveld? ir tapatum?.

Turmanto Rus? bendruomen? bendradarbiauja su Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos Turmanto seni?nija, Zaras? rajono Turmanto pagrindine mokykla, Turmanto sentiki? religine bendruomene, Zaras? sta?iatiki? vis? švent?j? parapijos bendruomene, Zaras? kult?ros centru, Naujosios Vilnios kult?ros centru, Daugpilio rus? bendruomene,

Zaras? kult?ros centru, Naujosios Vilnios kult?ros centru.

Bendruomen? nuo 2008 m. yra Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nar?.

Turmanto Rus? Bendruomen?s vykdyti projektai:  2009 m. Ignalinos AE regiono „Vietini? iniciatyv? r?mimo“ programos projektas „Turmantas vakar, šiandien, rytoj,“   projektas skirtas  miestelio šventei „Turmantui – 220. “  Išleido knyg?  apie miestelio saviveiklininkus „Turmanto kaleidoskopas“.

. . . .