Švietėjo Antano Poderio paramos fondas

Šilo g. Nr.19-7, advice Salako mstl., find Zaras? r., advice LT -32216

Tel.: +370 648 39500

El. p. renius@zebra.lt

Fondo pirmininkas  – Renius Kisielius

 

Fondas ?steigtas 2008 met? kovo 13 dien?. Teisin? forma – labdaros ir paramos fondas, veikl? vykdo Salako miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Fondo steigimo tikslai:  skatinti demokratin?s ir pilietin?s lygi? teisi? ir galimybi? visuomen?s formavim?si; remti ir tenkinti Salako seni?nijos bei bendruomen?s socialinius, kult?rinius, ?kinius poreikius; siekti ir remti, kad b?t? ?gyvendinta id?ja, d?l lokalin?s monografijos „Salakas” parengimo ir leidybos; remti ?vairiausias bendruomen?s programas ir projektus, ypa? susijusius su krašto puosel?jimu ir garsinimu.

2010-03-23 fondas ?stojo ? Zaras? savivaldyb?s VVG.

Bendradarbiauja su Zaras? rajono savivaldyb?s Salako seni?nija, Zaras? rajono savivaldyb?s Vieš?ja biblioteka, Zaras? švietimo centru, Gražut?s regiono parko administracija, Salako pagrindine mokykla,  Vilniaus Pedagoginio universiteto Istorijos fakultetu.

2008 m. Fondui bendradarbiaujant su Salako seni?nija, Zaras? rajono savivaldyb?s Vieš?ja biblioteka, Zaras? švietimo centru ir Vilniaus Pedagoginio Universiteto Istorijos fakultetu, Gražut?s regiono parko konferencij? sal?je surengta konferencija skirta  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai ,,Salako praeitis istorijos šaltiniuose ir naujausiuose tyrimuose“.

2009 m. bendradarbiaujant su Salako seni?nija Lietuvos vardo pamin?jimo rašytiniuose šaltiniuose t?kstantme?io ?amžinimui, Zaras? ir Gaisrin?s gatvi? kryžkel?je pastatytas paminklinis akmuo.

Fondui bendradarbiaujant su Salako seni?nija, Zaras? švietimo centru, Salako pagrindine mokykla ir Gražut?s regiono parko direkcija, pažymint pasaulyje tarptautinius astronomijos metus Gražut?s regioninio parko konferencij? sal?je surengta konferencija ,,Pažink savo visat?“.

2009 met? rugs?jo 18 dienos Fondo valdybos nutarimu Nr. 4 gerbiamai Gražinai Poderytei (fondas pavadintas jos t?velio, pirmo lietuvi? kalbos mokytojo Salake garbei) suteiktas fondo Garb?s pirminink?s vardas.

2010 m.  Fondas pasiraš? Jungtin?s veiklos sutart? su Vilniaus Pedagoginiu Universitetu d?l projekto – lokalin?s monografijos ,,SALAKAS“ parengimo.

2010 met? vasario 09 dien? Fondas pasiraš? Aukos sutart? su Gražina Poderyte (G. Poderyt? paaukojo fondui nuosavyb?s teise jai priklausan?ius pastatus Salako mstl. Poderio g. Nr. 6) su tikslu, kad gyvenamajame name bus ?rengtas jos t?velio, Antano Poderio vardo muziejus ir Salako mokyklos raidos istorin? ekspozicija.


Lietuvos vardo pamin?jimo t?kstantme?iui ?amžinti paminklinis akmuo.

 

Jungtin?s veiklos sutarties pasirašymas 2010 met? vasario 09 dien?

Vilniaus Pedagoginio Universiteto rektorato sal?je.

Sutart? pasirašo VPU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis ir Fondo pirmininkas Renius Kisielius

Aukos sutarties pasirašymas Elektr?n? notar? biure 2010 met? vasario 09 dien?.

Sutart? pasirašo fondo pirmininkas Renius Kisielius ir fondo Garb?s pirminink? Gražina Poderyt?.

. . . .