Šniukštų kaimo kartų bendrija

Šniukšt? k., tadalafil KP -1, LT – 32293,  Zaras? r. sav.

Tel.  +37 0 645 51545; +370 611 40406

El p.: sniukstai@gmail.com

Bendrijos pirminink? – Daiva Zakšauskien?

Šniukšt? kaimo kart? bendrija,  teisin? organizacijos forma – asociacija, randasi Zaras? rajono šiaurin?je dalyje, Antazav?s seni?nijoje. Bendrijos veikla jungia 5  aplinkinius kaimus: Šniukšt? k., Did?jos k., Volungi? k., V?dari? k. ir Kumpuoli? k.. Didžiausias bendrijos turtas – 443 geri ir darbšt?s žmon?s.

Bendrija atstovauja kaimo bendruomen?, dalyvaudama ?vairiuose projektuose ir renginiuose. Bendrijos nari? darbai yra susij? su gyventoj? gyvenimo gerove, gamtos grožio  puosel?jimu ir jaunimo laisvalaikio užimtumu bei ?vairove.

Pirmas projektas – kaimo išgarsinimo, kuris skirtas kaimo teritorijoje esan?iai dendrologinei kolekcijai ir jos ?k?r?jui, Šniukšt? kaimo garb?s pilie?iui Jonui Maldeikiui.

Šniukšt? bendruomen?s namai – tai vieta, vienijanti gyventojus džiaugsme ir nelaim?je. Bendruomen?s nam? ?rengimui teiktos 4 paraiškos paramai gauti, visos jos finansuotos ir ?gyvendintos: sutvarkyta pastato išor? ir atlikta renovacija viduje, ?rengtas patalp? šildymas.

Dainuojan?ios kaimo moterys vis? šven?i?  ir rengini? pasididžiavimas. Atsitraukusios nuo kasdieni?  darb?, jos randa  laiko repeticijoms, kuriose su didele kantrybe derina balsus ir takt?. Gavus param?, ?rašytas moter? ansamblio „Radasta“ kompaktinis diskas, sukurtas video klipas apie kaimo gyventojus ir aplinkos grož?.

Projekt?, skirt? jaunimo laisvalaikio užimtumui ir bendravimo ?g?džiams ugdyti, l?šomis ?reng?me sporto kambar? su keliais kompleksiniais treniruokliais, bei ?sigijome sportin? aprang? su kaimo atributik?.

Aktyviausi bendruomen?s nariai, negail?dami savo laiko ir l?š?,  organizuoja  kult?rines šventes, ?vairius konkursus, r?pinasi aplinkos  gražinimu ir  bendruomen?s namais. Jaunimas mielai gina kaimo garb?  ?vairiose sporto varžybose. Tikim?s ir ateityje mums nepritr?ks ger? darb?, graži? žodži? bei šauni? id?j?.

. . . .