Salako bendruomenė „Sakalas“

Šilo g. 19-7, cialis 40mg Salakas, adiposity LT -32216, Zaras? r. sav.

El. p.: salakas@zarasai.lt

Tinklapis: www.salakas.lt

Bendruomen?s pirminink? –  Irena Labutien?

Salako bendruomen? “Sakalas” ?registruota 2003 met? birželio 23 dien?, teisin? organizacijos  forma – asociacija.

Bendruomen?s veiklos tikslai: r?pintis gyventoj? socialin?mis problemomis, organizuoti šventes, bendrauti.

2008 m. tapo Zaras? sav. VVG nare.

Bendradarbiaudama su kitomis Salako miestelio organizacijomis – seni?nija, kult?ros namais, bendruomen?s centru, mokykla, muzikos mokykla ir kt. rengia ?vairius renginius. Gražiausi j? yra Šv. Petro ir Povilo atlaidai – Salako miestelio švent?, bei daug poet? sutraukianti “Giesm? Salakui”.

Bendruomen? aptaria, bei prisideda sprendžiant visos Salako seni?nijos problemas. Ieško galimybi? ?rengti bendruomen?s namus, siekia gražinti miestel?, gerinti gyvenimo kokyb?. Aktyviausi bendruomen?s nariai renkasi vien? kart? per m?nes?, esant svarbiems reikalams ir kelis kartus per savait?. Aktyvi „Sakalo“ pirminink? Irena Labutien? puikiai sugeba sutelkti visus bendram darbui.

Vienas iš didesni? vykdyt? projekt? buvo “Salakas: nuo legend? link skaitmenin?s bendruomen?s“. Projekto tikslas išsaugoti Salako krašto istorin? – kult?rin? paveld?, apibendrinti turim? informacij?, j? papildyti ir išleisti kompaktin? disk?.

. . . .