Sadūnų kaimo bendruomenė

approved 2009m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0083g-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Sad?n? kaimas, medical   Duset? pšt.,   Zaras? r. sav.

Tel.: +370 647 13903

El.p. rega226@gmail.com

Bendruomen?s pirminink? – Regina Macijauskien?

Sad?n? kaimo bendruomen? susik?r? 2008 m. gruodžio 29 d. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Sad?n? kaimo bendruomen? jungia Sad?n? kaimo ir Sad?n?  aplinkini? mažesni? kaimeli? gyventojus, išviso šiuose kaimuose gyvena 337 gyventojai.

Bendruomen?s siekis yra sukurti  patrauklia gyventi ir dirbti aplinka,  ?traukti kaimo gyventojus ? bendruomenin?, visuomenei naudinga veikl?, skatinti j? aktyvum?, užtikrinti užimtum? (ypa? vaik? ir jaunimo).

Bendruomen? draugauja su Zaras? rajono Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomene,  Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka.

2009 m. tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Nors bendruomen? gyvuoja dar tik metus, ta?iau jau ?gyvendino 2 projektus. Paramos fondo  “Tekantis vanduo” projekt?  “Jaunimas m?s? ateitis” pad?jo ?rengti sporto kampel? vaikas, ?sigijome sportinio inventoriaus, ?reng?me tinklinio aikštel?.

Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos programa „Partneryst? bendruomen?je“ pad?jo surengti Jonini? Švent?  “Sad?nuos š?lo Jonin?s”

Bendradarbiaujant su bendradarbiauja su Purvyn?s ir Narš?nu kaim? bendruomene dalyvavome Baltijos labdaros fondo projekte, gavome kumelait? ir 20 avi?.

Bendruomen? savo l?šomis sureng? Motinos dienos švent?, vasaros uždarymo švent?.

Straipsniai apie bendruomene

. . . .