Lietuvos Lenkų sąjunga Zarasų rajono skyrius

Tilž?s g.1., treatment Turmantas,  LT – 32203, Zaras? r. sav.

Tel.:  +370 610 65856

Tel/faks.:  +370 386 71501

Skyriaus pirminink? – Veronika Bagdanovi?

Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyrius ?steigtas 2002 met? lapkri?io 7 dien?, teisin? forma – visuomenin?s organizacijos filialas.

Organizacijos tikslai: puosel?ti lenk? tautin? atgimim?; išlaikyti lenk? tautos papro?ius ir juos perduoti jaunimui ir vaikams; krikš?ionišk? tradicij? puosel?jimas; Lietuvos lenk? pasiekimo visuose visuomeninio gyvenimo srityse propagavimas ir populiarinimas, taip pat Lietuvoje gyvenan?i? lenk? supažindinimas su kit? taut? kult?romis; veiklos siekiant supažindinti Lietuvos lenkus su Lietuvos istorija bei išmokti valstybin? kalb?, r?mimas.

Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyrius bendradarbiauja su Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos Turmanto seni?nija; Lietuvos Lenk? S?jungos Visagino miesto, K?daini?, Širvint? ir Šven?ioni? rajon? skyriai; Turmanto Rus? bendruomen?, Zaras? kult?ros centru; Turmanto-Tilž?s tikin?i?j? bendruomen?; Baltarusijos lenk? bendruomene.

Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyriaus ?steig? lenk? kalbos  šeštadienin?-sekmadienin? mokykl?l? „Usmiech,“ nuolat dalyvauja Wspolnota Polska ir Lietuvos Lenk? s?jungos remiamuose projektuose. 2009 m. pareng? ir ?gyvendino Tautini? mažum? ir išeivijos departamento prie LR vyriausyb?s ir Kult?ros ministerijos remiam?  projekt? ,,Turmantui – 220 met?. Jau šešti metai organizuoja kasmetin? Lenk? kult?ros festival?  Zaras? rajono Turmanto miestelyje. 2009 m, išleido knyg?  apie miestelio saviveiklininkus „Turmanto kaleidoskopas,“ pastat? koplytstulp? pasienyje su Baltarusija-Latvija.

. . . .