Kūrybinė amatų draugija “Dusetėlė nuo Sartų”

buy more about 2009m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/amatu-artele-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />

Užtilt?s k., sildenafil Duset? pšt., recipe  LT-32300, Zaras? r. sav.

Draugijos pirminink? –  Vera Brogien?.

Duset?  k?rybin? amat?  draugija „Duset?l? nuo Sart?“ ?sik?r? 2007 m., organizacijos teisin? forma – asociacija.

Duset? kraštas nuo seno gars?jo savo nagingais meistrais, tod?l ir kilo id?ja ?kurti k?rybin? amat? draugij?, kuri apjungtu šiuos meistrus. „Duset?l?s nuo Sart?“ veiklos tikslai yra: saugoti ir puosel?ti Duset? krašto liaudies amatus, tradicijas ir papro?ius; saugoti ir puosel?ti  Duset? krašto gyventoj? kult?rin? paveld? ir tapatum?.

2009 m. Duset?  k?rybin? amat?  draugija „Duset?l? nuo Sart?“ tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Draugija savo dirbinius eksponuoja – parduoda Daili?j? dirbini? mug?se, amat? švent?se.  Dalyvauja ?vairiose respublikin?se bei rajonin?se parodose. Rengiame autorines ir grupines nari? dirbini? parodas.

. . . .