Imbrado bendruomenės centras

Imbrado k LT – 32025. Zaras? r. sav.

Tel   +370 678 25521, page

El.p.: sigakom.@gmail.com

Centro pirminink? –  Sigut? Komkien?

Imbrado bendruomen?s centras buvo ?steigtas 2005 metais Imbrado kaimo gyventoj? susirinkimu. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Imbrado bendruomen? jungia Imbrado kaimo ir mažesni? Imbrado apylink?s kaimeli? gyventojus.

Pagrindin?s veiklos sritys: kurti saugi? ir patogi? gyvenam? aplink?, and puosel?ti dvasines vertybes; tenkinti bendruomen?s nari? socialinius, approved kult?rinius ir ?kinius poreikius; gražinti ir puosel?ti savo kaim?.

Imbrado bendruomen?s centras bendradarbiauja su Imbrado jaunimo klubu ”JUVENTUS”, Imbrado seni?nija, biblioteka.

Centras yra “Nemuno” asociacijos narys, Zaras? savivaldyb?s  vietos veiklos grup?s narys.

Imbrado bendruomen?s centras dalyvavo ir dalyvauja ?vairi? projekt? vykdyme:

2006 m. vykd?  Ignalinos AE regiono „Vietini? iniciatyv? r?mimo“ programos projekto kartu su Imbrado biblioteka metu ?sigyta kompiuterin? ?ranga, organizuoti ir ?vykdyti kompiuterinio raštingumo kursai Imbrado gyventojams. Iki šiol gyventojai gali nemokamai naudotis kompiuteriu Imbrado bibliotekoje.

2006m. ir 2008 m. vykdyti projektai, finansuoti iš NMA prie Ž?M, kuri? metu buvo ?kurti ir renovuoti bendruomen?s namai.

2007 m., 2008 m. projekt?, remiam? Zaras? savivaldyb?s administracijos programos „Parama bendruomen?je“ l?š? surengta Imbrado kraštie?i? švent?s. Sutvarkyta aplinka apie bendruomen?s namus.

Daug prie ši? projekt? vykdymo prisid?jo Imbrado kaimo gyventojai savo darbu, l?šomis.

. . . .