Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“

Samani? k., remedy KP – 1, medical LT-32291 Zaras? r.

Tel. +370 638 712 73

El. p. verute@manopastas.lt

Bendruomen?s pirminink?  - Dalia Ruseckien?

 
          Bendruomen? ?kurta 2003 m. gruodžio 19 d., teisin? forma – asociacija. Bendruomen?s veikla jungia 27  Suvieko seni?nijos kaimus.

 Pagrindiniai bendruomen?s tikslai: burti ir vienyti bendruomen?s narius; kurti saugi? ir patogi? gyvenam?j? aplink?; puosel?ti dvasines vertybes; dalyvauti ?vairi? program? ir projekt? konkursuose.

Bendruomen? bendradarbiauja su Zaras? rajono Šniukšt?  kaimo kart? bendrija, Rokiškio rajono Aleksandrav?l?s kaimo bendruomene, Užušil?s kaimo bendruomene, Utenos rajono Sudeiki? kaimo bendruomene bei Utenos bendruomeni? fondu.

2010 m. bendruomen? tapo Zaras? sav. VVG nare.

 Bendruomen?s vykdyti projektai:

1.  ,,ISTORIN? KART? KAITA“ – Vad. V.Dainien?

2. ,,LEADER + – “Vad. D.Briedien?

3. ,,SAMANIAI ANKS?IAU IR DABAR“ – Vad. J.Bui?enkien?

4.,, LEADER+ IR JOS PL?TROS GALIMYB?S ZARAS? RAJONE“

(du etapai) – Vad. G. Petr?nas, D. Briedien?

5. ,,SAMANI? JAUNIMAS-ID?JOS IR NAUJOV?S-BENDRUOMENEI“ – Vad. M.Andrejeva

6. INFORMACIN?S TECHNOLOGIJOS-JAUNIMO LANGAS ? PASAUL?“. –

Vad. J. Bui?enkien?

7. ,, AKMUO IR G?L?“ – Vad. V.Dainien?

8. ,,GERIAUSIAS GAMTOS IR KULT?ROS IŠTEKLI? PANAUDOJIMAS ZARAS? RAJONE“ – Vad. D.Briedien?

9. ,,PARTNERYST?  BENDRUOMEN?JE“. – Vad. D.Briedien?

10.,, LIAUDIES AMATAI SAMANIUOSE .“-  Vad. D.Briedien?

Kasmet ruden? šven?iama jau tradicine tapusi vakaron? ,,Po darb?“, rengiama Motinos dienos švent?.

. . . .