Dusetų sporto klubas “Ainiai”

Melioratori? g. 1-3, page Dusetos, salve LT – 32303 Zaras? r. sav.

Tel. +370 611 41630

El. p.:laikrastis.dusetos@gmail.com

Klubo pirmininkas  - Vytautas ?ypas.

Klubas „Ainiai“ ?kurtas 1993 m. vasario 03 d. Organizacijos teisin? forma – asociacija.

Pagrindin?s klubo veiklos: Visapusiškai pl?toti sporto šakas, panaudojant jas, kaip vien? iš visuomen?s aktyvaus poilsio, sveikatingumo, fizinio išsivystymo ir užimtumo form?, rengti ?vairaus rango varžybas ir švent?s, vykdyti aukl?jam?j? darb? klubo nari? tarpe, propaguoti turizmo veikl?.

Kultivuojamos sporto šakos: futbolas, tinklinis, krepšinis, poledin? ž?kl?, šašk?s, stalo tenisas. Asociacija „Sportas visiems“ 2007 – 2008 m. klub? pripažino geriausiu šalyje kaimo bendruomeni? tarpe. Vaik? futbolo komanda 2009 m. respublikiniame „Ežiogolo“ turnyre už?m? tre?i? viet?.

Klubo r?m?jai: Gali?n? ir futbolo federacija, LKSKA „Nemunas“, Ignalinos kredito unija, AB „Vasarnos“, UAB „Svaita“, kaimo turizmo sodyba „Pasart?l?“, UAB „Keljeras.“

Klubas priklauso Gali?n? ir futbolo federacijai, LKSKA „Nemunas“, Zaras? sav. VVG.

Pagrindiniai vykdyti projektai:  Ignalinos AE  fondo  „Vietini? iniciatyv? r?mimo“ programos, projektas „Vaik? futbolas – 1,2,3“ 2008,2009 m; Pilietin?s atsakomyb?s fondas „Vaik? futbolas“ – 2009 m.; Niderland? labdaros fondas „Tekantis vanduo“, projektas „Vaik? futbolas“ – 2009 m.

Kiekvienas metais  rengiamos varžybos:  Aukštaitijos kaimo bendruomeni? varžybos nuo vasario iki gruodžio, šalies gali?n? turnyras vyksta paskutin? rugpj??io šeštadien?, šalies žmon? nešimo ?empionatas vyksta pirm? liepos šeštadien?.  R. ?ižo sodyboje rengiamas v?ži? valgymo ?empionatas.

. . . .