Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka

Melioratori? g. 1-3, what is ed Dusetos,  LT – 32301, Zaras? r. sav.

Tel.: + 370 687 40447

El. p.: laikraštis.dusetos@gmail.com

Bendruomen?s pirmininkas Rimas Vaitukaitis

Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka ?sik?r? 2003 m. lapkri?io 26 d., organizacijos teisin? forma asociacija. Bendruomen? savo veikl? vykdo Duset? miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Pagrindiniai veiklos tikslai: burti ir vienyti Duset? bendruomen?s narius; r?pintis aplinkosaugos problemomis;  puosel?ti krikš?ioniškas ir dvasines vertybes.

Bendruomen? treti metai kartu su Antazav?s ir Antaliept?s  bendruomen?mis leidžiant laikrašt? „Dusetos“

Bendruomen? r?mia: LKSKA „Nemunas“, Ignalinos kredito unija, AB „Vasaknos“, UAB „Svaita“, ŽUB „Bo?iai“, ŽUB „Aptarnavimas“, UAB „Keljeras“, kaimo turizmo sodybos „Pasart?l?“ ir „Eldija.

Bendruomen? priklauso Zaras?  rajono bendruomeni? asociacijai, Zaras?  savivaldyb?s VVG ir  Zaras? ir Visagino ŽRVVG , Lietuvos bendruomeni? asociacijai.

Bendruomen? siekdama savo tiksl? ?vykd? apie 15 projekt?, iš kuri? svarbiausi:

2007 m. „LEDEAR+“ ir Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos programos „Partneryst? bendruomen?je“ paremtas projektas „Sart? ežero pakrant?s renovacija“.

2008m. „Gražinkime savo miest? 3“ – 5000 Lt. gauta iš Ignalinos AE fondo „Vietini? iniciatyvu r?mimo“ programa.

2008 m. iš Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos „Partneryst? bendruomen?je“  programos paremtas projektas kraštie?i? šventei, futbolo aikšt?s ?rengimui ir skulpt?r? parko ?rengimui. 4000 Lt.

Pagrindiniai  kiekvienais metais rengiami renginiai: vaik? švent? – vyksta birželio pirm?j? sekmadien?, kraštie?i? švent? vyksta pirm? liepos šeštadien?, derliaus ir amat? švent? vyksta antr? spalio šeštadien?.

. . . .